Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Nyheter Vilkår for dekning av reisekostnader utenfor ordinær arbeidstid

Vilkår for dekning av reisekostnader utenfor ordinær arbeidstid

Dekning av reisekostnader etter forvaltningsloven (fvl.) § 36 når reise i forbindelse med et nemndmøte er foretatt utenfor ordinær arbeidstid - justering av praksis.

UNE har tidligere ikke dekket denne typen krav knyttet til advokatens fravær med mindre selve nemndmøtet har vart utover vanlig arbeidstid. Hovedbegrunnelsen har vært at vi har ment at slikt fravær ikke vil medføre kostnader for klienten (parten). På bakgrunn av en henvendelse fra Sivilombudsmannen har UNE gjennomgått denne praksisen. Praksisen har vært innenfor regelverket, men vi har likevel bestemt å justere denne på visse vilkår med virkning fra 11.01.2012.

Praksisjusteringen innebærer at selv om nemndmøtet ikke strekker seg utover vanlig arbeidstid vil vi, når øvrige vilkår i fvl. § 36 er oppfylt, imøtekomme krav om dekning av (vesentlige og nødvendige) kostnader etter fvl. § 36 hvis advokaten i tillegg til spesifisert salæroppgave legger frem:
1) faktura som viser at klienten må betale for reisefravær utenfor ordinær arbeidstid eller, om advokaten fakturerer etterskuddsvis
2) bekreftelse på at klienten vil bli belastet for reisefraværet

I begge tilfeller vil det bli krevet en kort redegjørelse som viser at reisen er skjedd på den for klienten hurtigste og rimeligste måten. De utvidede dokumentasjonskravene m.h.t. denne typen salærposter skyldes først og fremst kontrollhensyn.