Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger 7 av 10 klagesaker gjelder asyl

7 av 10 klagesaker gjelder asyl

PRESSEMELDING FRA UNE 01.06.2001:

Årets fem første måneder mottok den nye Utlendingsnemnda (UNE) 5392 klager på vedtak i utlendingssaker. I dette tallet inngår nye saker innkommet fra Utlendingsdirektoratet (UDI) etter nyttår, litt over to tusen restansesaker som Justisdepartementet ikke rakk å behandle i fjor og omgjøringsbegjæringer etter avslag på klagesak behandlet i Justisdepartementet eller UNE.

UNE behandler alle typer klagesaker som faller inn under utlendingsloven. Av klagene UNE hittil har fått til behandling, gjelder 69 prosent asyl, 11 prosent familiegjenforening, 7 prosent arbeids- eller oppholdstillatelse, 7 prosent visum mens de resterende 6 prosent fordeler seg på flere mindre sakstyper.

Ved utgangen av mai hadde UNE ferdigbehandlet 1160 saker. Av disse gjaldt 736 asyl, 123 familiegjenforening, 193 visum, 54 arbeids- eller oppholdstillatelse og 54 var andre saker. Det er behandlet 844 nye saker innkommet til UNE etter nyttår og 316 av restansesakene som lå igjen fra Justisdepartementet.

UNE har flere måter å fatte vedtak på. Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kan avgjøres av en nemndleder med dommerkompetanse eller i sekretariatet. Saker som byr på vesentlig tvil, behandles i nemndmøte med en nemndleder sammen med to nemndmedlemmer som er lekfolk.

Omgjøringsprosenten blir naturlig nok høyest i de sakene hvor nemndleder har funnet vesentlige tvilsspørsmål og som derfor er lagt fram for nemndmøte. Av 165 saker avgjort i nemndmøte er UDIs vedtak gjort om i 51 saker, det vil si at 31 prosent er omgjort.

Når det gjelder utlendingssaker uten vesentlige tvilsspørsmål, vil de aller fleste innvilgelsessakene være avgjort til søkernes fordel i førsteinstansen UDI, mens tilsvarende avslagssaker ofte kommer til klageinstansen UNE. Dette er forklaringen på at UDIs vedtak kun er omgjort i 48 av de 995 sakene hvor det ikke var vesentlige tvilsspørsmål.

UNE startet virksomheten ved årsskiftet og måtte i oppstartfasen bruke mye tid på annet enn enkeltsaksbehandling. Av de 1160 sakene som hittil er avgjort, er derfor bare 704 vedtak fra de fire første månedene mens det er fattet hele 456 vedtak i mai.

Av sakene som nå ligger til behandling i UNE, er nesten halvparten fra enten Kosovo eller Irak. Ut fra prioriteringer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet har asylsaker fra Kosovo aller høyeste prioritet. UNE har nå etablert et eget Kosovo-prosjekt for å kunne arbeide mest mulig effektivt med disse sakene, og det vil naturligvis også i Kosovo-sakene bli satt nemndmøter i alle saker som byr på vesentlig tvil.

Kontaktpersoner i Utlendingsnemnda:

Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 210 85014, mobiltlf. 415 70246