Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger 99 familier omfattet av egen forskrift

99 familier omfattet av egen forskrift

PRESSEMELDING 8.9.2004:

Utlendingsnemnda (UNE) har fått inn søknader fra 99 asylsøkerfamilier hvor barnas saker vil bli behandlet på nytt etter en fersk midlertidig spesialforskrift. De 99 familiene utgjør totalt 368 personer. Samtidig har UNE fått inn søknader fra 134 familier med 450 personer hvor den samme forskriften er påberopt, men hvor kravene for å bli behandlet ifølge denne ikke er oppfylt.

Etter ønske fra Stortinget innførte Kommunal- og regionaldepartementet i sommer en egen forskrift for barn av asylsøkere som hadde søkt asyl senest 1. juli 2001, fått endelig avslag senest 1. juli 2003 og som fremdeles oppholdt seg i Norge. Ved å søke innen en bestemt frist, skulle disse få behandlet saken sin på nytt ut fra særskilte og mer sjenerøse regler.

–Vi begynner nå å fatte vedtak i disse sakene, og resultatene vil kunne bli helt forskjellige avhengig av om den enkelte omfattes av forskriften eller ikke. Noen dager fram eller tilbake for ankomsttidspunkt eller tidligere vedtakstidspunkt kan avgjøre hvilket regelverk en sak skal behandles etter. Og reglene er forskjellige på flere punkter som kan være helt avgjørende for utfallet, sier direktør Terje Sjeggestad i UNE.

I saker som omfattes av spesialforskriften, er det for eksempel allerede i utgangspunktet bestemt at innvandringspolitiske hensyn ikke skal anses å tale mot en innvilgelse. Dermed kommer man utenom den tradisjonelle avveiningen, hvor sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til riket skjønnsmessig veies opp mot innvandringspolitiske hensyn. Når innvandringspolitiske hensyn faller bort, vil det bli lettere å få innvilget en søknad.

Når det derimot gjelder saker som faller utenfor forskriften, for eksempel fordi barna kom til Norge to dager etter tidsgrensen, skal disse behandles etter det ordinære regelverket. Og der er UNE pålagt å vurdere i hvilken grad innvandringspolitiske hensyn taler mot en innvilgelse. Dermed vil det lettere kunne ende med avslag.

–Vi kan ikke se bort fra at dette vil kunne gi resultater som berørte og andre vil kunne oppfatte som svært urimelige. Man vil selvfølgelig kunne hevde at det er forskjellsbehandling når ellers likeartede saker skal behandles etter ulike regler, men dette er politisk bestemt og også forutsett av storting og regjering, sier Sjeggestad.

Regjeringen innførte en egen forskrift for å løse opp i en fastlåst situasjon for en avgrenset gruppe av barn samtidig som det ble understreket at andre senere ikke vil få samme sjenerøse behandling.

–Slik forskriften er utformet har derfor ikke UNE adgang til å fravike det ordinære regelverket i saker som faller utenfor forskriften. Hvilke regler som mer permanent skal innføres med hensyn til lengeværende barn, har politikerne varslet at de vil komme tilbake til, sier Sjeggestad.