Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger De fleste kirkeasylantene fikk bli

De fleste kirkeasylantene fikk bli

Pressemelding 08.04.2002:

I slutten av november ba kommunalministeren Utlendingsnemnda (UNE) om å prioritere ubehandlede kirkeasylsaker. UNE hadde da ti slike saker. Ved utgangen av mars var sju av disse ferdigbehandlet - fem avgjort til søkernes fordel mens to endte med avslag.

I alle sakene hadde søkerne tidligere fått avslag både i Utlendingsdirektoratet og den tidligere klageinstansen Justisdepartementet. Men utover dette hadde de ti kirkeasylsakene stor spennvidde i innhold. Variasjonene gikk på innholdet i de opprinnelige historiene, hvor lenge de hadde sittet i kirkeasyl, om de hadde barn eller ikke, barnas alder, helsetilstand og opprinnelsesland. Sakene omhandlet kirkeasylanter fra Sri Lanka, Russland, Pakistan, Iran, Albania og Kroatia.

Alle de sakene som hittil har fått en avgjørelse, er behandlet i nemndmøte hvor avgjørelsen er tatt av en nemndleder med dommerkompetanse sammen med to nemndmedlemmer som er lekfolk. Samtlige avgjørelser, både de fem som endte med innvilgelse og de to som endte med avslag, var enstemmige.

Ikke i noen av sakene som er avgjort til søkernes fordel, hadde tiden i kirkeasyl vært kortere enn to år, og den som hadde sittet lengst, hadde sittet i over fem. Samtidig har ingen fått opphold utelukkende på bakgrunn av hvor lenge de har sittet i kirkeasyl, men tiden i kirken har inngått i ulike helhetsvurderinger hvor det også har inngått andre argumenter. Ikke i noen av sakene har nemndmøtet ment at de tidligere avslagene har vært feilaktige, men det er vist til at sakene har endret karakter ettersom tiden har gått. Flere nemndmøter har også ment at myndighetene, ved ikke å hente folk ut av kirkeasyl, har et medansvar for at uholdbare situasjoner har fått utvikle seg.

Av de tre sakene som gjenstår, vil en bli behandlet i et nemndmøte i april, mens det for de to siste ikke er fastsatt behandlingsform eller tidspunkt for et eventuelt nemndmøte. De to sistnevnte sakene har tatt lengre tid enn de andre fordi de inneholdt opplysninger som måtte undersøkes nærmere av norske utenriksstasjoner.

PS til redaksjonen:
De sakene vi her har kommentert, er de kirkeasylsakene som ble tatt fram som følge av ministerens prioritering i november. UNE har for øvrig også hatt andre kirkeasylsaker i porteføljen - både saker som ble avgjort før ministerens brev i november og saker som har kommet til etterpå. Nøyaktige oversikter over andre kirkeasylsaker mangler, siden "kirkeasyl" ikke er definert som noen egen sakskategori i UNE. Dette innebærer at kirkeasylsaker normalt gis den prioritet innholdet i saken ellers tilsier - uavhengig av kirkeasylet. At de ti sakene i november ble funnet fram og gitt en spesiell prioritet, hang sammen med at kommunalministeren eksplisitt ga beskjed om dette.

Kontaktpersoner i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 21 08 50 14, mobiltlf. 415 70 246