Gå direkte til innhold

Dommen i Neda-saken

Retten er enig med UNE i at det ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon å sende familien til Jordan. Retten uttaler også at dommen ikke innebærer at familien gis lovlig opphold i Norge. (Oppdatert 2.12.2013)

Pressemelding 8.11.2013

UNE har tapt saken fordi det etter rettens mening ikke fremgår av UNEs beslutninger at den eldste sønnens helsemessige forhold er vurdert. Vedtaket er derfor kjent ugyldig på grunn av mangelfull begrunnelse. Tingretten er enig med UNE i at de innvandringsregulerende hensyn veier tungt i saken. Retten uttaler at norske myndigheter har et legitimt behov for å kunne utvise utlendinger som ikke har lovlig opphold og som ikke reiser frivillig.

UNE vil ta stilling til om dommen skal ankes etter at vi har satt oss grundig inn i domspremissene. Dersom vi kommer til at dommen ikke skal ankes, må UNE treffe et nytt vedtak. Det nye vedtaket kan gå ut på at familien får avslag, eller at familien får oppholdstillatelse. Etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse.

UNE beklager at flere medier tidligere i dag uriktig meldte om at Neda Ibrahim og familien hennes nå får returnere til Norge.

OPPDATERING 2.12.2013:
UNE har bestemt seg for ikke å anke dommen. UNE har i stedet truffet et nytt vedtak, med samme hovedkonklusjon som i tidligere avgjørelser, dvs. at familien ikke får asyl eller opphold på humanitært grunnlag i Norge. I det nye vedtaket er det tatt hensyn til de innvendinger Oslo tingrett hadde mot begrunnelsen i vedtaket som ble dømt ugyldig.

Det nye vedtaket som nå er sendt familiens advokat, har UNE ikke anledning til å gjøre offentlig kjent fordi det er omfattet av taushetsplikt etter forvaltningsloven. Men familien har ikke taushetsplikt i egen sak, så de vil gjennom sin advokat kunne gjøre det offentlig tilgjengelig dersom de selv ønsker det. Av vedtaket fremgår da hvilke konkrete hensyn og omstendigheter som har inngått i vurderingen av om det burde gis eller ikke gis tillatelse til videre opphold i Norge.