Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Fortsatt tiltro til utlendingsmyndighetene

Fortsatt tiltro til utlendingsmyndighetene

Pressemelding 18.06.2006:

Den siste av ni landsomfattende undersøkelser som Opinion har utført for Utlendingsnemnda (UNE), viser at publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter er noe redusert siden tilsvarende måling i desember. Men andelen som uttrykker tiltro er ikke redusert i forhold til for ett år siden, og den er fortsatt langt over nivået fra de første målingene.

To ganger i året har Opinion spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro, mens tilsvarende andel i desember 2005 hadde steget helt opp til 52 prosent. I den siste målingen, som ble foretatt i månedsskiftet mai/juni 2006, var det 45 prosent som uttrykte svært stor eller ganske stor tiltro.

Disse undersøkelsene viser tiltroen til den samlede utlendingsforvaltningen, hvilket betyr at en rekke aktører inngår. Tiltroen til både politikerne som lager reglene, UDI som behandler sakene først, UNE som behandler klager over avslag i UDI og politiet som utfører tvangsmessige returer kan influere på publikums inntrykk og tiltro.

- Det har ikke vært gjort undersøkelser om klageinstansen UNE siden desember. Men vedrørende førsteinstansen UDI gjorde InFact en undersøkelse for VG i april med resultater som tydet på markant svekket tiltro. At den halvårlige undersøkelsen fra Opinion viser stabil tiltro til utlendingsmyndighetene er derfor noe vi alle, og særlig UDI, kan registrere med glede og interesse, sier UNEs direktør Terje Sjeggestad.

Når det gjelder velgerne til henholdsvis SV og Høyre, har det imidlertid skjedd store og bemerkelsesverdige endringer det siste halvåret. Siden desember har andelen SV-velgere som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro økt fra 54 til 71 prosent. For Høyres velgere har det vært en bevegelse andre veien, fra 62 og ned til 41 prosent. For velgerne til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er det bare mindre endringer. Av Arbeiderpartiets velgere er det nå 62 prosent som uttrykker tiltro, mens tilsvarende bare er 26 prosent for Fremskrittspartiet velgere, som i alle undersøkelsene har ligget lavest.

- Det er nærliggende å tro at både den kraftige økningen i tiltro fra SV-velgerne og den like kraftige reduksjonen i tiltro fra Høyre-velgerne har sammenheng med den store medieoppmerksomheten UDI har fått nå i vår, sier UNE-direktør Sjeggestad.

Publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter er like stor blant kvinner og menn, mens en fordeling etter alder viser at tiltroen er lavest blant folk over 60 år. Det er dessuten en klar sammenheng mellom tiltro og utdanning, hvor det i den siste undersøkelsen var 58 prosent av dem med minst seks års skolegang ut over grunnskolen som uttrykte tiltro. Tilsvarende var 43 prosent for dem med inntil seks års skolegang, 38 prosent for dem med inntil tre års skolegang, og bare 18 prosent blant dem som ikke hadde skolegang ut over grunnskolen.

Kontaktpersoner i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf 41570246

Vedlegg: 4 stk lysbilder med grafiske fremstillinger.
(PDF-fil. Kurvene viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro.)