Gå direkte til innhold

Gjenopptar barnesaker

Utlendingsnemnda (UNE) har nå gjenopptatt behandlingen av de sakene fra barn og deres familier som var stilt i bero i henhold til instruks fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Pressemelding 25.06.2007

I påvente av en ny forskriftsbestemmelse om barns tilknytning til Norge, instruerte AID den 31.8.2006 Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om å stille i bero alle saker med barn som per 1.4.2007 har hatt en oppholdstid i Norge på tre år eller mer. Instruksen omfattet også omgjøringsanmodninger til UNE innkommet både før og etter 31.8.2006. (En omgjøringsanmodning innebærer at UNE bes om å vurdere på nytt en sak som allerede er klagebehandlet.)

Den 1.6.2007 trådte den varslede endringen i utlendingsforskriften vedrørende barns tilknytning til riket i kraft. Forskriftens nye § 21 b lyder:

”Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 8 annet ledd, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt.”

Forskriftsendringen innebærer at det fortsatt skal foretas en individuell helhetsvurdering av hvorvidt sterke menneskelige hensyn foreligger i saker som omhandler barn, men at vektingen av momentene blir annerledes. Terskelen for innvilgelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd i saker som omfatter barn blir lavere enn tidligere. (I departementets iverksettingsrundskriv av 31.5.07, punkt 1 annet avsnitt, formuleres det slik at terskelen blir "noe lavere".) Dette kan ikke forstås dit hen at alle saker som har vært stilt i bero kommer til å bli innvilget. Departementets rundskriv kan i sin helhet leses HER:

Det uttales i rundskrivet bl.a. at departementet med ”tilknytning til riket” mener tilknytning som følge av lang botid/oppholdstid, men det understrekes samtidig at det ikke kan fastsettes en absolutt tidsgrense for barns opphold. Heller ikke vil lang oppholdstid alene tilsi at det foreligger ”tilknytning til riket”. Som momenter i den helhetsvurderingen som må foretas nevnes oppholdstidens lengde, barnets alder i oppholdstiden, hvorvidt barnet har gått på skole/i barnehage, norskkunnskaper, fritidsaktiviteter og situasjonen for øvrig. Det understrekes likevel at også andre momenter enn de som fremkommer i departementets rundskriv vil kunne ha betydning i den helhetsvurdering som skal foretas etter utlendingsloven § 8 annet ledd.

Videre uttales det i rundskrivet: ”Foreldrenes eller andre omsorgspersoners eventuelle mangel på samarbeid i forhold til å muliggjøre retur, avklare identitet mv., innvandrings- og allmennpreventive hensyn kan tale imot at det innvilges tillatelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd, jf. også ny § 21 c i utlendingsforskriften. Det vil til sist bero på en konkret helhetsvurdering hvorvidt slik tillatelse skal gis”.

UNE har besluttet å behandle de sakene som var stilt i bero i henhold til AIDs instruks i et eget prosjekt. Dette gjøres både for å gjøre saksbehandlingen i disse sakene så rask og effektiv som mulig, og for å sikre en mest mulig lik behandling i disse sakene.

Saksporteføljen i prosjektet utgjør 1300 personer, fordelt på 360 familieenheter. Omgjøringsanmodninger utgjør omtrent 2/3 av den totale saksmengden, og prosjektet vil behandle både asylsaker og andre sakstyper etter utlendingsloven.

Prosjektet har som mål å få ferdig denne porteføljen innen utløpet av 2007, men det er gitt rom for noe forlengelse dersom behovet tilsier det. Det betyr at det fortsatt kommer til å ta noe tid før alle de som har hatt saker liggende i bero, vil få sin sak vurdert på nytt etter den nye bestemmelsen.

Tilføyelsen av en ny § 21 b i utlendingsforskriften er en varig endring, noe som innebærer at den skal tas hensyn til i alle saker som omhandler barn og som behandles etter 1.6.2007, altså også saker som ikke ble omfattet av berostillelsen.

01.06.07