Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Klagerne vinner ofte fram i nemndmøtene

Klagerne vinner ofte fram i nemndmøtene

Pressemelding 08.04.2002

Utlendingsnemnda (UNE) hadde ved utgangen av mars eksistert i 15 måneder. I løpet av denne tiden har UNE behandlet 840 utlendingssaker i nemndmøter hvor en nemndleder og to nemndmedlemmer avgjør hver sak. Og klagerne har gode muligheter til å vinne fram i møtene. Erfaringen er at nesten annethvert vedtak, 42 prosent, blir endret.

Når UNE fatter vedtak i nemndmøte, er saken forberedt av nemndas eget sekretariat. Møtet avholdes ofte med personlig frammøte, og da møter klageren sammen med sin advokat. Avgjørelsen treffes av ei nemnd på tre personer - en nemndleder med dommerkompetanse og to nemndmedlemmer som er lekfolk.

-Nemndmøtebehandling i UNE har mange domstolsliknende trekk, men det er også ting som er vesentlig annerledes enn i en domstol, sier direktøren Terje Sjeggestad i UNE. Blant annet er ikke klagerens motpart tilstede i møtet.

Hvis UNE hadde hatt en topartsprosess, slik det er i en domstol, ville Utlendingsdirektoratet (UDI) som hadde avslått saken i førsteinstans, møtt som motpart til klageren under klagebehandlingen. Men UDI argumenterer kun skriftlig for sitt syn. Et nemndmøte med personlig frammøte er derfor en enpartsprosess som dermed har mye til felles med et intervju.

-Det at klagerens motpart ikke er tilstede, kan virke uvant for den som er vant til ordinær domstolbehandling. Vi har derfor gjentatte ganger opplevd at en del advokater, interesseorganisasjoner eller enkeltpersoner velger å tolke UNEs sekretariat inn i en motpartrolle. Men det er feil. UNEs sekretariat har en selvstendig oppgave på vegne av en klageinstans som ennå ikke har truffet sitt vedtak. De bistår nemndmøtet med kunnskap, men de opptrer ikke på vegne av UDI, og de er ikke klagerens motpart, sier Sjeggestad.

Til tross for at nesten annenhver sak som behandles i nemndmøte ender med at vedtaket blir endret, møter UNE ofte påstander om at det er urimelig vanskelig for klagerne å få medhold på grunn av måten møtene er lagt opp på.

-Fra den halvparten som får avslag, kommer det fra tid til annen påstander som at sekretariatet ikke har opptrådt objektivt eller at nemndlederen må ha dominert lekfolkene på en utidig måte. Men tallenes tale er klar. Den som har en god sak, har stor sjanse for å vinne fram i et nemndmøte. Det er dessuten stor enighet mellom nemndlederne og nemndmedlemmene om utfallene, sier Sjeggestad og viser til at mer enn fire av fem saker får en enstemmig avgjørelse.

En annen kritisk merknad UNE ofte møter, særlig når det gjelder asylsaker, er at det er for få saker som behandles i nemndmøte. I utlendingsloven heter det at saker uten vesentlige tvilsspørsmål kan avgjøres av nemndleder alene eller i sekretariatet, og de fleste sakene legges derfor aldri fram for et nemndmøte. Etter loven er vedkommende nemndleder suveren når det gjelder valg av behandlingsform. Andelen av saker som behandles i nemndmøte vil alltid være summen av de vurderingene UNEs 16 nemndledere gjør i det samlede antall klagesaker.

-UNE har i årets tre første måneder behandlet 676 asylsaker hvor klageren hadde fått bli i Norge i påvente av klagebehandlingen. Av disse ble 25 prosent behandlet i nemndmøte, sier Terje Sjeggestad.

Kontaktpersoner i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 21 08 50 14, mobiltlf. 415 70 246