Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Ny klageinstans i utlendingssaker

Ny klageinstans i utlendingssaker

Pressemelding 02.01.01:

Klager på Utlendingsdirektoratets avslag i asylsaker og andre utlendingssaker har hittil blitt behandlet i Justisdepartementet. Men ikke nå lenger. Fra årsskiftet har den nyopprettede Utlendingsnemnda overtatt oppgaven som klageinstans. Etableringen av nemnda innebærer en rekke endringer når det gjelder saksbehandling og beslutningsmyndighet.

 

Da Justisdepartement behandlet klagesakene etter utlendingsloven, kunne skjønnsmessige vurderinger gjøres ut fra hva den politiske ledelse til enhver tid mente var riktig. Dermed hadde den politiske ledelse både rett og plikt til å svare også for enkeltvedtak. Dette ble endret ved årsskiftet.

Den nye Utlendingsnemnda er et domstolslignende og politisk uavhengig organ. Nemnda er administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet, men departementet kan bare styre gjennom lov, forskrift, budsjett og generelle prioriteringer. Departementet kan ikke gi instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker.

Utlendingsnemnda ledes av en direktør og har 100 ansatte. 17 av disse er nemndledere, og de øvrige utgjør nemndas sekretariat. Direktøren og nemndlederne må fylle kravene til dommere, og de ansettes på åremål for en periode av henholdsvis seks og fire år.

I tillegg til ansatte i nemnda er det oppnevnt nemndmedlemmer som skal delta i avgjørelsen av blant annet en del asyl-, familiegjenforenings- og utvisningssaker. Nemndmedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode av fire år. Oppnevningen skjer etter forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og humanitære organisasjoner.

Vervet er frivillig, og kan sammenlignes med å være meddommer ved de alminnelige domstoler. Nemndmedlemmer opptrer utelukkende på vegne av seg selv og ikke på vegne av den instansen eller organisasjonen som har foreslått dem.

En nemndleder og to nemndmedlemmer deltar under behandlingen av den enkelte sak som avgjøres ved flertallsvedtak. I alle nemndmøter deltar ett medlem som er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner. I enklere saker vil nemndlederen eller sekretariatet kunne treffe vedtak uten å innkalle til nemndmøte.

Etter hvert som Utlendingsnemnda får lagt tilstrekkelig mange saker bak seg, vil den publisere en anonymisert praksissamling som gir offentligheten fullt innsyn i etablert praksis.

Kontaktpersoner i Utlendingsnemnda:
Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 210 85010, mobiltlf. 900 55384
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 210 85014, mobiltlf. 415 70246