Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Stopp i asylreturer til Hellas

Stopp i asylreturer til Hellas

Utlendingsnemnda (UNE) stopper inntil videre tilbakesending av asylsøkere som har kommet til Norge etter først å ha vært i Hellas.

Pressemelding 12.10.2010

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har anmodet Norge om å stanse retur av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin II-forordningen. EMD viser til at de nå har en slik sak til behandling og anmoder norske myndigheter om å stanse returer frem til EMD har avsagt sin dom i saken de viser til, som gjelder en asylsøker Belgia har returnert til Hellas. Det er ikke klart når denne dommen vil foreligge.

Utlendingsnemnda (UNE) bestemte nå etter anmodningen fra EMD inntil videre å stoppe slike overføringer til Hellas. Beslutningen innebærer at asylsøkere som etter vedtak fra UDI og UNE skulle ha returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen, inntil videre ikke har plikt til å returnere til Hellas. Politiet er instruert om inntil videre ikke å sende slike asylsøkere tilbake til Hellas.

Etter tidligere å ha stoppet returer til Hellas i lengre tid, behandlet UNE i februar i år spørsmålet om retur til Hellas i stornemnd. Stornemndas flertall konkluderte med at det greske asylsystemet ikke lider av slike mangler at man ikke kan returnere asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin-forordningen. Ut fra de utfordringer greske myndigheter har, uttalte imidlertid stornemnda at man i konkrete saker likevel kan komme til at en slik retur ikke bør skje, på grunn av en klagers sårbarhet eller svake forutsetninger for å ivareta sine rettigheter som asylsøker.

UNE har etter stornemndvedtaket i februar behandlet nærmere 40 saker som gjaldt barnefamilier der det ble vurdert om det forelå konkrete grunner som tilsa at de ikke burde returneres til Hellas. I 15 av disse sakene ble klagen tatt tilfølge, slik at familiene ikke ble pålagt å returnere til Hellas, men i stedet fikk sin asylsøknad behandlet i Norge.