Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger UNE stopper inntil videre returer til Ghazni-provinsen i Afghanistan

UNE stopper inntil videre returer til Ghazni-provinsen i Afghanistan

FN melder om forverring av sikkerhetssituasjonen i noen områder –
Utlendingsnemnda (UNE) stopper inntil videre returer til disse områdene.

Pressemelding 03.09.2007

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Kabul har informert UNE om at sikkerhetssituasjonen i deler av det sentrale Afghanistan har forverret seg den siste tiden, slik at blant annet hele Ghazni-provinsen nå karakteriseres som ustabil. På bakgrunn av dette stopper UNE inntil videre returer til disse områdene.

De pashtunsk-dominerte delene av Ghazni-provinsen har lenge vært ansett som ustabile, særlig på grunn av omfattende aktivitet blant opprørgrupper, og konfrontasjoner mellom disse og koalisjonsstyrkene. Det har derfor ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å returnere afghanske asylsøkere til disse områdene. I de hazara-dominerte delene av provinsen stabiliserte imidlertid situasjonen seg i 2006, og holdt seg etter FNs syn stabil inntil helt nylig. Mange av de afghanske asylsøkerne i Norge kommer opprinnelig fra de sistnevnte områdene.

UNE etablerte i løpet av årets første måneder en ny praksis for afghanere som bare har tilknytning til sikkerhetsmessig ustabile distrikter. Denne praksisen ble videreført ved UNEs stornemndvedtak av 11. juli. Ut fra dagens praksis kan afghanere bare unntaksvis henvises til opphold i stabile områder der de ikke har tilknytning. UNE legger dessuten stor vekt på UNHCRs vurderinger av den generelle sikkerhetssituasjonen i landet. UNHCR oppdaterer sine sikkerhetsvurderinger jevnlig og baserer sine rapporter på en rekke kilder. Endringer i sikkerhetssituasjonen fanges raskt opp av UNHCR, og norske utlendingsmyndigheter blir raskt gjort kjent med disse endringene. UNHCRs nyeste rapport er datert 2. september 2007. FN har ikke ønsket å offentliggjøre denne. I rapporten melder UNHCR om en forverring av situasjonen i enkelte deler av det sentrale Afghanistan. UNE vil behandle klagesaker og anmodninger om omgjøring fra afghanske asylsøkere som kommer fra disse områdene, i lys av den nye sikkerhetsrapporten som vil bli tillagt stor vekt.

UNE følger også situasjonen i Afghanistan gjennom andre kilder, men i og med at UNHCR er eneste organisasjon som rapporterer om den generelle sikkerheten for sivilbefolkningen, legger UNE FNs vurderinger til grunn når det gjelder hvilke områder det ikke kan returneres til. FN har gitt uttrykk for at sikkerhetssituasjonen i Ghazni er kompleks og vanskelig, og har ikke vurdert sannsynligheten for endringer i situasjonen på kort og lang sikt eller konsekvenser av eventuelle endringer.

Ved søknad om asyl er behovet for beskyttelse det sentrale. I tillegg til å gi beskyttelse til de som har krav på det av individuelle grunner, er Norge folkerettslig forpliktet til ikke å returnere noen som står i nærliggende fare for å bli utsatt for alvorlige overgrep på grunn av den generelle situasjonen i opprinnelseslandet. I deler av Afghanistan har sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen vært så ustabil at Norge ikke har sendt noen tilbake til disse områdene. I andre deler av landet er situasjonen generelt stabil, selv om det også der forekommer enkelthendelser som berører sivilbefolkningen. UNHCR motsetter seg ikke at afghanere blir returnert til slike områder så lenge de også har tilknytning dit. Norske myndigheter forhåndsinformerer UNHCR i Kabul om hver enkelt afghaner i forbindelsemed retur. UNHCR har ikke hatt sikkerhetsmessige merknader til noen av returene fra Norge.

Les også kronikken Å spå om framtida (Dagbladet 19.07.07 av dir. Terje Sjeggestad)