Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Utlendingsnemnda (UNE) fyller fem år idag

Utlendingsnemnda (UNE) fyller fem år idag

UNE er nøyaktig fem år i dag (02.01.05). I løpet av de fem årene, har UNE behandlet 61 162 saker fordelt på 41 388 asylsaker og 19 774 andre saker. Antall vekttall har kommet opp i 16 295.

Pressemelding 02.01.2006

UNE har hatt 8 164 omgjøringsanmodninger i asylsaker og 1 905 i andre saker i perioden. Det ble omgjort 2 213 vedtak i asylsaker og 1 805 i andre saker. Det var dissens i 478 asylsaker og 122 i andre saker.

UNE har vokst fra ca 100 ansatte ved etableringsåret 2001 til 170 ansatte i dag fordelt på 70 prosent kvinner og 30 prosent menn. Totalforbruket har steget fra 60 millioner kroner i etableringsåret til 100 millioner i fjor.

Det var knyttet stor politisk interesse til hvilke erfaringer og resultater opprettelsen av UNE ville gi. Allerede ved etableringen ble det besluttet at UNE skulle evalueres etter svært kort tid.

Evalueringsrapporten ble levert i april 2003 og berørte alle sider ved UNEs virksomhet.

Rapporten konkluderte med bl.a. følgende hovedfunn:

- Det er ikke funnet noe som gir grunnlag for å rette alvorlig kritikk mot UNE.
- Vi har knapt funnet noen som ønsker seg tilbake til den tidligere situasjonen der Justisdepartementet var klageinstans.
- Saksbehandlingen holder gjennomgående en høy standard, både faglig og etisk.

Bl.a. som følge av den overveiende positive evalueringsrapporten sluttet i fjor Stortinget seg til den forrige regjeringens forslag om i hovedsak å opprettholde UNE uendret, men med disse endringene:

- Det tidligere Koordineringsutvalget (KU), som drøftet praksisutvikling er nå erstattet av en stornemnd.

- Det er etablert en selvstendig landinformasjonsenhet – Landinfo, som leverer landinformasjon til UNE, UDI og departementet.