Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg "For åpen mikrofon"

"For åpen mikrofon"

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gjennomførte 9. februar en åpen høring om forslaget om at tilbakekall av statsborgerskap bør besluttes av domstolene, og ikke som i dag av Utlendingsdirektoratet (UDI) med  Utlendingsnemnda ( UNE) som klageorgan.

I sin omtale av høringen avlegger Klassekampen 10. februar undertegnede en visitt. Årsaken er at jeg i mitt innlegg i komiteen uttalte at parten i forvaltningssaker har rett til å være kjent med sakens dokumenter og uttale seg om forhold av betydning for saken.

Klassekampen fremhever at jeg sa dette «for åpen mikrofon». Det jeg sa er likevel ikke mer oppsiktsvekkende enn at disse rettighetene fremgår direkte av forvaltningsloven. Klassekampen skriver så at parten i en sak avisen har omtalt (Abu-Salah), ikke har blitt gjort kjent med hva slags dokumentasjon som ligger bak UDIs vedtak om å tilbakekalle et statsborgerskap.

I den knappe tiden under høringen gikk jeg ikke inn på at forvaltningsloven også gjør noen unntak fra innsynsretten, blant annet ved opplysninger av betydning for Norges utenrikspolitiske interesser eller «andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre». Begge disse unntakene omfatter i en viss grad vern av kilder. Unntaket fra innsynsretten gjelder i slike tilfeller ikke alle saksopplysningene, kun den del som er omfattet av et eventuelt kildevern.

Et eksempel er når en norsk ambassade hjelper utlendingsmyndighetene i å innhente informasjon fra en asylsøkers hjemland. Da kan det være at ambassaden unntar hvem som konkret er kilden for opplysningene av hensyn til kildens personlige sikkerhet eller Norges utenrikspolitiske interesser. Det kan også være at UDI eller  UNE selv anonymiserer hvem som har gitt ulike opplysninger, av hensyn til kildevernet. Som regel vil vi likevel informere parten om hva ambassaden har funnet ut.

Etter hva vi kan se har da også førsteinstansen UDI forelagt alle sakens dokumenter, inkludert ambassadens verifiseringsrapport, for Abu-Salah.

Hans sak er nå til klagebehandling i  UNE, men Justis- og beredskapsdepartementet har nylig instruert UDI og  UNE om inntil videre ikke å fatte vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Abu-Salahs sak er omfattet av denne instruksen fra departementet.

Debattinnlegg av assisterende direktør Ketil Larsen publisert i Klassekampen 16.02.2017