Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Kritikk på sviktende grunnlag

Kritikk på sviktende grunnlag

I Dagbladet 8/5 får Utlendingsnemnda (UNE) en litt pussig kritikk fra Rune Berglund Steen i NOAS. Det pussige er at vi får en kritikk som vi selv ville vært enig i dersom saksframstillingen hadde vært korrekt. Men det er den ikke.

Det Berglund Steen finner spesielt interessant, er at UNE skulle ha innført et prinsipp om at dersom man har to hundre ”identiske” asylsaker, er det tilstrekkelig at klager får møte i kanskje 5-10 av dem. Dette er delvis en sammenblanding og delvis en misforståelse.

UNE har ingen som helst tanker om å se bort fra hovedregelen om at det skal være personlig frammøte når asylsaker behandles i nemndmøte (med en nemndleder og to leke nemndmedlemmer). For asylsaker hvor for eksempel troverdighet eller oppfatning av hva som er fakta er avgjørende for utfallet, vil det overhode ikke bli snakk om at færre skal innkalles selv om man allerede har fått avklart lovforståelse og praksis gjennom likeartede saker.

For saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, legger imidlertid loven opp til at UNE skal fatte vedtak uten nemndmøte. Og det er behandlingen av disse sakene som har skapt misforståelsen. UNE har nemlig liggende en rekke saker som ikke ville budt på vesentlige tvilsspørsmål dersom praksisen fra den tidligere klageinstansen (Justisdepartementet) automatisk skulle vært videreført. En del av disse sakene legges også fram for nemndmøter.

UNE ønsker at nemndmøtebehandling av slike saker skal bekrefte eller avkrefte om UNE vil legge seg på samme praksis som den tidligere klageinstansen når det gjelder lovforståelse og vektleggingen av ulike momenter i helhetsvurderinger. Når nemndmøtene har behandlet en del likeartede saker, kan utfallet bli dette:

Det kan hende nemndmøtene bekrefter tidligere praksis, og da kan senere likeartede saker med avklart faktagrunnlag avslås uten nemndmøtebehandling (nemndleder alene eller sekretariatet treffer da vedtak). Også det motsatte kan skje, at nemndmøtene endrer praksis. I så fall kan nemndleder/sekretariat i likeartede saker ta klagen til følge uten nemndmøtebehandling, og UDI skal allerede i første instans gi nye søkere medhold. Dersom ulike nemndmøter kommer til ulike resultater, vil det ikke være aktuelt å legge beslutningsmyndighet i likeartede saker til et lavere beslutningsnivå i UNE.

Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda
Publisert i Dagbladet 21.05.2001