Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Lukket og usunt system?

Lukket og usunt system?

Dagbladet skriver i en leder 2. februar at Utlendingsnemnda (UNE) bør behandle alle saker i nemndmøte. Avisa mener dette ville fjerne en mistanke om at UNEs nemndledere begår overgrep ved alene å avslå enkeltsaker som ville ha blitt innvilget dersom de var behandlet i et nemndmøte.

Dagbladets syn på UNEs saksbehandling er utledet av en sak avisa mener burde vært behandlet i et nemndmøte, men som er avgjort av en nemndleder. Vedtaket bygger på en praksis som er lagt av tidligere nemndmøter. Det hender at problemstillinger som har vært drøftet i tidligere nemndmøter, blir veiledende for praksis gjennom at nemndledere forholder seg til de tidligere vedtakene.

UNE har vært gjenstand for en omfattende ekstern evaluering hvor bl.a. avisas ”overgrepsmistanke” er etterprøvd. ”Vi har ikke grunn til å tro at saker som burde ha vært behandlet i nemndmøte, avgjøres på lavere nivå”, skriver evaluatoren.

Avisas vinkling bør ses opp mot evalueringsrapportens konklusjon om at ”saksbehandlingen ved UNE synes gjennomgående å holde en høy standard både faglig og etisk gitt de rammebetingelser man arbeider innenfor” og det faktum at 86 prosent av vedtakene i fjorårets nemndmøter var enstemmige -- uten noen uenighet internt i nemndmøtet om utfall.

Dagbladet skriver: "Dette er et usunt, lukket system som inviterer til mistanke om at det er byråkratenes makt som skal beskyttes, ikke asylsøkernes". UNEs vedtak er unntatt offentlighet av hensyn til klagernes personvern. Men vi har en anonymisert praksisbase på web, vi utgir praksisrapporter, og prioriterer skriving av tydelige vedtak. Vi har ingen motiver for å ”beskytte byråkratenes makt”. Tvert imot mener vi at den åpenhet loven setter grenser for, ville synliggjort seriøsitet og grundighet.

Dagbladet påstår at UNE selv har "lagt grunnen for en mistanke om at familien blir offer for et nytt overgrep" og mener at "mistanken forsvinner" om UNE sørger for at den aktuelle familien og andre klagere i framtida får "full nemndbehandling". Det er utenfor våre fullmakter. Stortinget har avgrenset adgangen til å trekke lekfolk med i klagebehandlingen.

UNE er nå gjenstand for politisk oppfølging gjennom en stortingsmelding. Verken i evalueringsrapporten eller i stortingsmeldingen foreslås det å endre dagens regler om at det er saker med ”vesentlige tvilsspørsmål” som skal avgjøres i nemndmøter, og at det er en nemndleder som avgjør om slike vesentlige tvilsspørsmål foreligger i den enkelte sak.

Innlegg i Dagbladet 07.02.04 av Direktør Terje Sjeggestad