Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Misvisende av Romerikes Blad

Misvisende av Romerikes Blad

RBs lederskribent (RB 30.07.05) er sin fulle rett til å rette kritikk mot Utlendingsnemnda (UNE) for det avisen hevder er en ”meningsløs praksis” som må endres. Avisen er også i sin fulle rett til å mene at utfallet i en enkeltsak burde vært annerledes.

Men kritikken blir uholdbar når den baseres på misforståelser, gale premisser og en regeltolkning som mangler rot i virkeligheten.

En nemndleder har ikke behandlet saken alene. Den er også vurdert av andre fagfolk i UNE. Men nemndlederen står i denne saken ansvarlig for vedtaket.

Valg av avgjørelsesform er etter lov en nemndleders ansvar, og verken RB eller UNEs direktør kan frata nemndlederen dette ansvaret. Strider dette mot RBs rettsoppfatning, er Stortinget rette adressat for en eventuell lovendring.

Verken RB eller noen andre har ”avslørt” at de fleste saker i UNE avgjøres uten bruk av nemndmøte, for vi har selv hele tiden fortløpende publisert tall om antall saker pr behandlingsform, og vi har allerede våren 2001 overfor det politiske nivå pekt på muligheten for å presisere regelverket dersom man skulle ønske å legge noe annet i uttrykket ”vesentlige tvilsspørsmål” enn UNEs beslutningstakere har gjort.

Etter omfattende ekstern evaluering av UNEs virksomhet gjennom flere år konkluderte nylig regjering og Storting med at det ikke er grunn til å endre nemndledernes fullmakter. Evalueringsrapporten konkluderte med at nemndledernes vurdering av lovens kriterier for når lekfolk skal trekkes inn, skjer på en betryggende måte. Og politikerne har til nå ikke villet endre disse kriteriene.

Klagere er ikke uten nye muligheter etter ”endelig avslag” i UNE. For det første kan de begjære omgjøring av avslaget under henvisning til eventuelle nye forhold av betydning for avgjørelsen. Og da er det ganske riktig samme person som får saken tilbake for å vurdere om det faktisk foreligger slike nye omstendigheter.

For det andre, kan klagere henvende seg til Sivilombudsmannen eller bringe saken inn for retten.

Terje Sjeggestad
Direktør i UNE

Publisert i Romerikes Blad 03.08.04