Gå direkte til innhold

Tallmagi fra VG

VG har hevdet nylig at i én av tre saker Utlendingsnemnda har redegjort for i 2010 har asylsøkere fått bli på grunn av treg saksbehandling. Dette er galt.

Siri Johnsen, assisterende direktør, UNE

VG skrev nylig fire saker på nett og papirutgaven (20.07) hvor det hevdes det av VG at "i en av tre saker Utlendingsnemnda har redegjort for i 2010 har asylsøkere fått bli på grunn av treg saksbehandlingstid.

Feil påstander

I en faktaboks skriver f.eks. VG at "I én av tre saker Utlendingsnemnda har redegjort for i 2010 har asylsøkere fått bli på grunn av treg saksbehandling". Dette er galt.

I faktaboksen skriver VG at sakene er funnet gjennom søk i Utlendingsnemndas praksisbase. Vi undrer oss over at VG ikke har tatt inn over seg informasjonen som i flere år har ligget ute på vår nettside om praksisbasen. Der fremgår bl.a. at: "Praksisbasen er ikke ment å gi et representativt bilde av UNEs praksis i statistisk forstand. Basen inneholder et utvalg av sammendrag av avgjørelser i enkeltsaker. Disse gir ikke til sammen noe dekkende bilde av hvor mange avgjørelser som er truffet, for eksempel for klagere fra ett land, innen hver sakstype, eller hvor mange klager som er tatt til følge eller ikke for hver sakstype. Praksisbasen kan altså ikke brukes til statistiske formål, ettersom ikke alle UNEs avgjørelser legges inn."

Den etter hvert nokså omfattende dekningen med påfølgende kritikk fra forskjellige hold er altså basert på feil faktagrunnlag. Følgende er direkte feil fordi:

-UNE har ikke latt en av tre asylsøkere få bli i Norge pga treg saksbehandling.

-Den aktuelle lovendringen gjelder ikke asylsøkere, men personer med oppholdstillatelse og som vurderes utvist pga straffbare handlinger. Tallet "en av tre" er heller ikke riktig når det gjelder utvisningsvedtak.

Utvisning innebærer et varig eller tidsbegrenset innreiseforbud til Norge etter at personen har forlatt landet. Personer som gis avslag på søknad om asyl må forlate landet enten de i tillegg blir utvist eller ikke. Når det gjelder utvisningssaker traff UNE i underkant av 1800 vedtak i 2010, fordelt på ulike utvisningsgrunnlag. Av disse endte litt over 6 %, med hel eller delvis omgjøring av UDIs vedtak. Flertallet var delvise omgjøringer ved at utvisningen ble opprettholdt, men med nedsatt innreiseforbud. I ca 94 % av utvisningsvedtak som UNE traff i 2010 ble altså UDIs vedtak opprettholdt.

Omgjort noen få

I saker om utvisning pga straffbare forhold av personer med oppholdstillatelse er det et vilkår at UDI treffer vedtak innen ett år etter at utlendingen har sonet eller ilagt straff. For personer med midlertidig oppholdstillatelse ble denne regelen innført 1. januar 2010, og har i noen få saker ført til at UNE har omgjort UDIs utvisningsvedtak fordi vedtaket var truffet senere enn denne fristen. Etter regelverket skal UNE videre ikke opprettholde UDIs utvisningsvedtak dersom utvisning vil være et uforholdsmessig inngrep overfor utlendingen eller dennes nærmeste familiemedlemmer. I noen få saker har UNE ment at uvisning vil være uforholdsmessig bl.a. pga utlendingens tilknytning til Norge (hvori kan inngå lang saksbehandlingstid) i kombinasjon med andre hensyn, som f.eks. svekket helse.

Les også redegjørelse publisert på une.no 21.07.11

Debattinnlegg publisert i VG 14.08.2011