Gå direkte til innhold

UDI og lovbrud

Av direktør Terje Sjeggestad, Utlendingsnemnda

Aftenposten hadde 21.02.02 et oppslag der Utlendingsnemnda (UNE) i overskriften ble sitert på at "UDI-direktøren bryter lov og instruks". Jeg finner grunn til å understreke at UNE ikke har gitt uttrykk for dette i det brevet fra UNE til Utlendingsdirektoratet som artikkelen ellers gjengir deler av. Utsagnet i overskriften burde derfor ikke vært tillagt UNE som sitat, men framstått som avisas egen tolkning.

Det korrekte er at UNE i brevet har redegjort for hvordan vi oppfatter de styringsforhold som etter utlendingsloven gjelder for de sentrale instansene i utlendingsforvaltningen (UNE, UDI og departementet) etter omleggingen av instansordningen i fjor. Dessuten stilte vi spørsmål om UDIs forståelse av styringsforholdene, sett på bakgrunn av bl.a. medieoppslag om en angivelig "ny linje" når det gjelder avgjørelser i saker som gjelder kurdiske asylsøkere fra Irak. Og vi beskrev hvilke problemer med hensyn til likebehandling som kunne oppstå dersom førsteinstansen så bort fra praksis i klageinstansen.

Det er av stor betydning at forståelsen av sentrale deler av regelverket på utlendingssektoren er den samme i ulike deler av utlendingsforvaltningen. Det er også viktig å få det avklart dersom det ikke skulle være tilfellet. Dette er bakgrunnen for det brevet UNE sendte til UDI. Vi er kjent med at UDI tar sikte på en snarlig besvarelse av brevet. Det er altså ikke grunnlag for å fastslå at "UDI-direktøren bryter lov og instruks".

Publisert i Aftenposten 02.03.2002