Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg UNE-direktøren og stortingsrepresentanter

UNE-direktøren og stortingsrepresentanter

Mange, både berørte og ikke-berørte aktører, har de siste dagene gitt uttrykk for sitt syn på undertegnedes henvendelser til stortingspolitikere.

Utlendingsnemnda: I et forsøk på å bidra til opplysning av grunnlaget for den pågående debatten ber jeg om spalteplass til følgende:

 • Utlendingsnemnda (UNE) er av Stortinget etablert for å være et uavhengig, domstolliknende organ for behandling av klager over UDIs avslag i asyl- og andre utlendingssaker. Av lovforarbeidene framgår at noe av bakgrunnen for etableringen var ønsket om å forhindre den type politisk forskjellsbehandling som det gamle klageorganet, Justisdepartementet, ga mulighet for. Med utgangspunkt i dette stortingsmandatet har UNE blant annet søkt å tydeliggjøre sin rolle når stortingspolitikere gjennom drøyt seks år har henvendt seg til UNE i enkeltsaker, med ønske om et bestemt resultat eller å gi eller få informasjon.
 • UNE er svært bevisst at vi skal forvalte et viktig samfunnsansvar på et sværet komplekst område, at avgjørelser skal treffes ut fra politisk fastsatte regler og at vern om rettsikkerheten for enkeltpersoner står helt sentralt.
 • UNEs politisk foresatte har ønsket at UNE aktivt skal bidra til en faktabasert offentlig debatt om UNEs virksomhet og rolle på utlendingssektoren.
 • På denne bakgrunn har vi alltid sett det som viktig med eksterne korrektiver, og vi har invitert til dialog med alle som har synspunkter på UNE og måten UNE ivaretar Stortingets mandat på. Spesielt har vi vært glade for begrunnede kritiske innspill til hvordan UNE best kan løse sin krevende oppgave. Samtidig har det tidvis vært vanskelig for UNE og våre 200 ansatte og 250 lekfolk å forholde seg til krass kritikk fra ledende politikere som ikke følges opp med nærmere begrunnelse.
 • Oftest har UNE bare registrert slik, enten i media eller ved henvendelse fra stortingsrepresentanter til UNE i enkeltsaker, uten at UNE har foretatt seg noe.
 • Men, det har forekommet at vi har tatt kontakt med ønske om avklaring av kritikkens grunnlag, for å gi åpning for enten å rette eventuelle feil til beste for utlendingen eller å forklare bakgrunnen for at UNE traff avgjørelsen.
 • I media er det de siste dagene framstilt slik at undertegnede jevnlig ringer stortingsrepresentanter. De faktiske forhold er at det kun har skjedd til sammen 3 ganger i løpet av 6 og et halvt år, og siste gang i 2004, til tross for at stortingsrepresentanter svært hyppig uttaler seg om enkeltsaker i media.
 • Den mest omtalte samtalen – som fant sted allerede i 2002 - hadde som bakgrunn at en stortingsrepresentant ringte en saksbehandler i UNE og utsatte saksbehandleren for det som ble oppfattet som utilbørlig press i en enkeltsak. I den etterfølgende samtalen vår beklaget hun sterkt det inntrufne. Det gjorde hun også offentlig etter at saken i media inngikk i bred medieomtale av politisk press på utlendingsfeltet.
 • Den andre telefonsamtalen brakte den ønskede avklaring og førte til at vedkommende stortingsrepresentant takket ja til å besøke UNE sammen med hele stortingskomiteen.
 • I mediene er det framstilt slik at jeg i de to telefonsamtalene skulle ha "skjelt ut", "presset" og"kneblet" de to representantene. Det er tungt å forholde seg til slike karakteristikker, som jeg ikke kjenner meg igjen i og som ville være helt i strid med måten jeg håper å framstå på i samtaler med stortingsrepresentanter. Jeg har da heller ikke gjennom de årene som har gått noen gang hørt at de jeg samtalte med opplevde det slik.
 • Den politiske ansvarlige for UNE ble orientert om de nevnte samtalene. Det samme har regelmessig skjedd når stortingsrepresentanter har tatt kontakt med undertegnede /UNE.
 • Jeg har aldri mottatt kritiske merknader fra de ansvarlige statsråder for min håndtering av kontakt med stortingsrepresentanter.
 • UNE vil fortsette å ønske velkommen henvendelser fra stortingsrepresentanter og andre som ønsker å bidra til en best mulig klageordning og best mulige avgjørelser. I respekt for de vedtatte styringsforholdende vil vi ikke tillegge stortingsrepresentanters uttalelser annen vekt enn tilsvarende uttalelser fra ande aktører.

  Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda (UNE)