Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg «Utskjelling» uten dekning

«Utskjelling» uten dekning

SKREMMENDE. Aftenpostens dekning siste uke oppleves både som sårende, integritetskrenkende og skremmende journalistisk håndverk.

Av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda (UNE)

INGEN "EGEN" ASYLPOLITIKK. Overskriften over to sider 4. juli tilla meg følgende utsagn om Venstres Olaf Thommessen: "- Torpederer vår asylpolitikk". Journalisten jeg ble intervjuet av har beklaget sterkt at noe jeg aldri har uttalt her kom på trykk uten hans medvirkning. Siden beklagelsen er ukjent for leserne, vil jeg understreke: UNE uttaler seg gjerne om UNEs virksomhet og rolle, men ser det ikke som sin oppgave å uttale seg om asylpolitikk og har selvsagt ingen "egen" asylpolitikk. Forøvrig ville det være fjernt å mene at Venstres nestleder skulle kunne "torpedere" stortingsflertallets politikk, spesielt etter at partiet i sitt svar til undertegnede har gjort det klart at det ikke står bak hans utsagn om UNE.

Ingen er kneblet.

Overskriften 5. juli påstår at "Sjeggestad skjelte ut stortingspolitikere", uanfektet av at det i teksten under ikke er dekning for dette. Både i Aftenposten og i en rekke andre medier er den påståtte "utskjellingen" senere viet stor oppmerksomhet, og professorer, stortingspresidenten og andre politikere tar utgangspunkt i at utskjelling av stortingsrepresentanter har funnet sted når de prinsipielle spørsmål saken reiser blir kommentert. Senere er dette blitt forsterket til at jeg skulle ha "presset" og "kneblet" stortingsrepresentanter og søkt å hindre deres ytringsfrihet. Også undertegnede ville ha fordømt slikt dersom det var sant. Det er tungt å forholde seg til slike karakteristikker, som jeg ikke kjenner meg igjen i, og som ville være helt i strid med måten jeg håper å fremstå på i samtaler med stortingsrepresentanter. Jeg har da heller ikke gjennom de årene som har gått noen gang hørt at de jeg samtalte med, opplevde det slik.

Her er fakta.

Aftenposten gir også inntrykk av at undertegnede jevnlig ringer stortingsrepresentanter, og sier stortingspresidenten ikke godtar at UNE-direktøren "stadig" tar direkte kontakt og "kjefter på stortingsrepresentanter". Avisen presterer til og med å skrive at jeg så sent som etter at jeg i forrige uke sendte brev til Venstres leder, ringte representanten Kleppa og skjelte henne ut. Og både lederskribenter i landets aviser, professorer og andre aktører har velvillig viderebrakt og bygget på disse "fakta". La meg derfor presentere noen fakta:

Undertegnede har kun 3 - tre - ganger i løpet av seks og et halvt år ringt stortingsrepresentanter, til tross for at de svært hyppig uttaler seg om UNEs enkeltsaker i mediene. Siste gang jeg ringte var i 2004.

Den mest omtalte samtalen - som fant sted allerede i 2002 - hadde som bakgrunn at representanten Ågot Valle ringte en saksbehandler i UNE og utsatte saksbehandleren for det som ble oppfattet som utilbørlig press i en enkeltsak. I den etterfølgende samtalen vår beklaget hun sterkt det inntrufne. Det gjorde hun også offentlig. Ingen ga den gang uttrykk for at det var noe ubetimelig i min henvendelse. Jeg registrerer at Valle nå velger å omtale samtalen som "forsøk på knebling".

Den andre medieomtalte telefonsamtalen klargjorde grunnlaget for representantens medieuttalelser om en enkeltsak og førte til at vedkommende takket ja til å besøke UNE sammen med hele stortingskomiteen.

Den politisk ansvarlige for UNE ble orientert om de nevnte samtalene. Det samme har regelmessig skjedd når stortingsrepresentanter har tatt kontakt med undertegnede/UNE.

Jeg har aldri mottatt kritiske merknader fra de ansvarlige statsråder for min håndtering av kontakt med stortingsrepresentanter.

UNEs politisk foresatte har ønsket at UNE aktivt skal bidra til en faktabasert offentlig debatt på utlendingsfeltet, ikke minst ved synliggjøring og tydeliggjøring av hvordan regelverket virker.

På denne bakgrunn har vi alltid sett det som viktig med eksterne korrektiver, og vi har invitert til dialog med alle som har synspunkter på UNE og måten UNE ivaretar Stortingets mandat på. Spesielt har vi vært glad for begrunnede kritiske innspill til hvordan UNE best kan løse sin krevende oppgave. Samtidig har det tidvis vært vanskelig for UNE og våre 200 ansatte og 250 lekfolk å forholde seg til krass kritikk fra ledende politikere som ikke følges opp med nærmere begrunnelse.

Oftest har UNE bare registrert slikt uten at UNE har foretatt seg noe. Men to ganger har jeg tatt kontakt med ønske om avklaring av kritikkens grunnlag, for å gi åpning for enten å rette eventuelle feil til beste for utlendingen eller å forklare bakgrunnen for at UNE traff avgjørelsen.

Kan ta kontakt.

I den offentlige debatten Aftenpostens oppslag har utløst, har ingen gitt uttrykk for at det er gitt regler som skulle være til hinder for den type kontakt UNE har tatt med tre stortingsrepresentanter. Jusprofessorene Eivind Smith og Asbjørn Kjønstad mener direktøren må kunne ta slik kontakt. Politisk redaktør Harald Stanghelle anser det problematisk at slik kontakt ikke skjer i det offentlige rom, men gjennom "skjult direktekontakt". Dette resonnementet skulle innebære at henvendelser fra stortingsrepresentanter til UNE-direktøren vil være like problematisk.

Ønsker henvendelser.

UNE vil for sin del fortsette å ønske velkommen henvendelser til direktøren fra stortingsrepresentanter og andre som ønsker å bidra til en best mulig klageordning og best mulige avgjørelser. I respekt for de av Stortinget vedtatte styringsforholdene vil vi ikke tillegge stortingsrepresentanters uttalelser annen vekt enn tilsvarende uttalelser fra andre aktører

Innlegg publisert i Aftenposten 10.07.07