Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Arbeids- og oppholdstillatelser for ett år av gangen

Arbeids- og oppholdstillatelser for ett år av gangen

Når UNE gir oppholds-/arbeidstillatelse til personer som ikke har dokumentert sin identitet, vil de som hovedregel få en tillatelse for ett år som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse.

Norske myndigheter anser det som viktig å kjenne identiteten til personer som oppholder seg i Norge. For at utlendinger som kan dokumentere sin identitet, skal bli tilskyndet til å gjøre det, vil slike utlendinger som gis tillatelse selv om de ikke har fremlagt pass eller annet gyldig identitetsdokument, få en tillatelse som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse. Det kan også fastsettes i tillatelsen at den ikke danner grunnlag for familiegjenforening. Tillatelsen er i utgangspunktet varig, men det må søkes om ny tillatelse hvert år for å få fortsatt opphold i Norge. Innehavere av tillatelser med slike begrensninger vil få en ordinær tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse og familiegjenforening når gyldig identitetsdokument er innlevert. Dokumentet kan fremlegges for politiet på tidspunktet for søknad om fornyet tillatelse, men også tidligere. Så fremt utlendingsmyndighetene godkjenner identitetsdokumentet og vilkårene for øvrig er oppfylt, vil utlendingen få en ny første gangs tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse og familiegjenforening.

Du kan lese UNEs interne retningslinjer ”Om klagere etter utlendingsloven med uklar identitet” her.

UNE har orientert Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om innholdet i de interne retningslinjene når det gjelder å gi tillatelser med begrensninger. Du kan lese brevet her.

Redegjørelse publisert 01.11.07