Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Brev til Kirkens Nødhjelp

Brev til Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp v/generalsekretær Atle Sommerfeldt,
Postboks 4544, Nydalen

0404 Oslo


Deres ref: Vår ref:05/00135 Dato 11.03.2005

Kirkens Nødhjelps pressemelding 07.03.05 om ofre for menneskehandel

Et sentralt formål med etableringen av Utlendingsnemnda (UNE) som uavhengig klageorgan på utlendingsfeltet var styrking av rettssikkerheten for asylsøkere og andre utlendinger. UNE er derfor svært opptatt av å sikre kompetanse, informasjonstilgang og saksbehandlingsrutiner som best mulig ivaretar rettssikkerhetshensyn. I den sammenheng har vi bl.a. lagt stor vekt på tiltak for kompetanseutvikling, faglige diskusjoner og bevisstgjøring, egne informasjonsinnhentingsreiser til aktuelle land og løpende kontakt med internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og øvrige kilder i og utenfor opprinnelseslandene, for eksempel Moldova. Særlig innenfor menneskerettighetsområdet har vi de siste par år arbeidet målbevisst med kompetanseutvikling, bl.a. gjennom våre initiativ til etablering av løpende dialog mellom UNE og spekteret av hjemlige miljøer med særlig menneskerettslig kompetanse. Vi har nok i den sammenheng ikke vært klar over at også Kirkens Nødhjelp muligens har slik særlig MR-kompetanse, for eksempel innenfor området menneskehandel.

Det framgår av den nevnte pressemeldingen, som er knyttet opp mot UNEs behandling av asylsaken til søstrene Belik, at ”asylpraksis ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for kompleksiteten i menneskehandelsaker” og at norske myndigheter etter KNs syn ”må vise en mer generøs linje når det gjelder å innvilge opphold til ofre for menneskehandel”.

Sideren søstrene Beliks sak er brakt inn for Oslo Tingrett, finner vi det ikke naturlig å kommentere KNs synspunkter, som for eksempel uttalelsen om at jentene er ”forsøkt kidnappet med sikte på menneskehandel”, som jo er en sentral problemstilling i saken.

UNE ville imidlertid sette pris på å få KNs nærmere synspunkter på hva dere sikter til når dere mener det ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til kompleksiteten i slike saker. Hvilke erfaringer er det dere her sikter til, hvor omfattende er dette erfaringsmaterialet, og på hvilken måte mener dere at UNE kunne ta bedre høyde for kompleksiteten i sakene? Særlig med bakgrunn i henvisningen i pressemeldingen til deres kunnskap om situasjonen i Moldova, ville det dessuten være av stor interesse å få vite hvilken kunnskap og hvilke kilder KN bygger på, og som dere evt. mener UNE ikke er kjent med.

UNE er som nevnt svært opptatt av løpende å optimalisere både informasjonstilfanget og kompetansen blant våre 170 eksperter og øvrige ansatte og ville derfor være takknemlig for KNs snarlige svar. Et snarlig svar med eventuell ny informasjon ville også kunne være av interesse for den videre behandling av saken til søstrene Belik, som altså kommende uke vil bli behandlet i Oslo Tingrett.

Med vennlig hilsen

Terje Sjeggestad
Direktør