Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Brukarundersøkinga for utlendingsforvaltninga

Brukarundersøkinga for utlendingsforvaltninga

I utlendingsforvaltninga sin felles servicestrategi for 2008-2011 inngår to brukarundersøkingar. Rapporten med resultat frå den første undersøkinga blei offentleggjort i februar 2009, og den andre kom no i september 2011.

Utgreiing publisert 1.9.2011

Den andre brukarundersøkinga er gjennomført av Comte Analysebyrå og omhandlar Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiet. Resultata for UNE er presenterte i sidene 44-55 i rapporten. Rapporten kan du lese her.

Innringarar på telefon

Ein del av undersøkinga gjaldt brukarar som kontakta UNE på telefon. Denne delen byggjer på 272 gjennomførde telefonintervju. Dette er nokre av dei viktigaste funna:

Som eit gjennomgåande trekk, vurderer brukarane dei tilsette og servicen på ein positiv måte, men ein stor del av brukarane opplever samtidig at dei ikkje får svar på det dei spør om. Kor vidt dei opplever å få svar eller ikkje, ser ut til å vere ein viktig faktor for brukarglede.

Halvparten av brukarane som har vore i kontakt med UNE to eller fleire gonger, tek kontakt fordi dei ønskjer å høyre om det har skjedd noko i saka. Blant brukarar som har fått informasjon om saksbehandlingstid, har ein høgare del også tillit til at UNE behandlar søknader på ein korrekt og forsvarleg måte.

Under halvparten av brukarane som har vore på nettsidene til UNE, fann den informasjonen dei var ute etter.

42 prosent av brukarane har tillit til at UNE behandlar søknader på ein korrekt og forsvarleg måte. Denne delen har gått ned frå 50 prosent i 2008. Delen som har tillit til UNE er lågast blant brukarane som har vore i kontakt med UNE meir enn fem gonger i løpet av det siste året.
 
56 prosent av brukarane meiner at dei fekk eit ordentleg svar på det dei spurte om, mens fire av ti  brukarar meiner at dei ikkje fekk eit ordentleg svar. Over halvparten av dei som ikkje fekk eit ordentleg svar, seier at dei heller ikkje fekk noko grunngiving for kvifor UNE ikkje kunne gi eit ordentleg svar.

86 prosent av brukarane meiner at dei blei behandla med respekt og på ein høfleg og vennleg måte av dei tilsette. Delen som svarer at servicen var betre enn venta har auka til 40 prosent, frå 17 prosent i 2008.

Brukarane som vurderer servicen som god, og som blir behandla med respekt, har høgare tillit til at UNE behandlar søknader på ein korrekt og forsvarleg måte.

Advokatar spurde med e-post

Ein annan del av undersøkinga var ei webundersøking blant advokatar som har arbeidt med saker i UNE i løpet av 2008, 2009, 2010 og 2011. Det var 120 advokatar som deltok.

Advokatane blei blant anna spurd om kva dei syntest om tre ulike sider ved korleis saka blei klargjort sist dei var i nemndmøte. Desse var dei juridiske sidene, situasjonen i klagaren sitt heimland og situasjonen til klagaren.

På spørsmål om ”dei juridiske sidene ved saka blei godt klargjorde”, sa 45 prosent seg einig og ti prosent seg ueinig i at desse blei godt klargjorde. (44 prosent sa seg verken einig eller ueinig.)

På spørsmål om ”situasjonen i klagaren sitt heimland blei godt klargjort”, sa 41 prosent seg einig og 13 prosent seg ueinig i at dette blei godt klargjort. (46 prosent sa seg verken einig eller ueinig.)
 
På spørsmål om ”situasjonen til klagaren blei godt klargjort”, sa 52 prosent seg einig og ni prosent seg ueinig i at dette blei godt klargjort. (40 prosent sa seg verken einig eller ueinig.)

Byrået brukte ein skala frå 1 til 6 for å definere om brukarane var "einig", "ueinig" eller "verken einig eller ueinig" i at saka blei godt klargjort. Dei to yttarste verdiane på kvar side blei definert som "einig" eller "ueinig", mens dei to midtarste verdiane på skalaen blei definert som "verken einig eller ueinig".

Den viktigaste variabelen knytt til om advokatane syntest saka blei godt klargjort, var om dei sjølv opplevde at dei hadde fått den tida dei trengde til å klargjere saka.
 
Advokatane sin bruk av praksisbasen til UNE (her) varierte, men heile 85 prosent av dei var brukarar av basen. Bruken avheng ikkje av kor lenge dei har hatt saker ved UNE eller kor mange nemndmøte dei har delteke i.

Generelt sett vurderer dei fleste av advokatane nemndleiaren, saksbehandlaren, landrådgivaren, nemndmedlemene og tolken på ein positiv måte.