Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser De fleste barnefamiliene har fått svar

De fleste barnefamiliene har fått svar

28 av 29 uttransporterte barnefamilier har fått svar på sine omgjøringsanmodninger. Fire familier får så langt komme tilbake.

Per 30.10.2015 har:
•  fire barnefamilier fått en tillatelse, hvorav en familie har kommet tilbake til Norge
•  24 barnefamilier har fått opprettholdt tidligere avslag etter behandling i nemndmøte

Den siste familien vil få sin sak behandlet på nytt så snart den er klar til avgjørelse.

Gjelder 30 familier

En forskrift som trådte i kraft 15.6.2015 (lenke til tidligere redegjørelse på une.no) gir en begrenset gruppe med barnefamilier rett til å få sin sak vurdert på nytt.

Forskriften gjelder for barn som:
•  befinner seg i utlandet, og
•  har blitt tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og
•  har oppholdt seg i Norge i fire år eller mer, og
•  ikke har fått vurdert sin sak etter at reglene for vurdering av barns tilknytning til Norge, ble endret i desember 2014

Av 30 familier har 29 familier ønsket å benytte seg av ordningen, og bedt om ny behandling. Familiene fordeler seg på om lag 125 personer, hvorav om lag halvparten er barn som har mer enn fire års oppholdstid.

Om resultatene

Når alle sakene er ferdig behandlet, vil UNE gå gjennom vedtakene og redegjøre for resultatene.

Foreløpig kan vi melde at alle sakene er vurdert individuelt og konkret. UNE har fulgt den praksis som gjelder etter at reglene for vurderingen av barns tilknytning til Norge ble endret i desember 2014. Utfallet av sakene må derfor ses i lys av denne praksisen, der disse utgangspunktene gjelder:

• Når medfølgende barn i familier har oppholdt seg fra om lag 4,5 år i Norge og gått minst 1 år på skole, foreligger det en tilknytning som kan gi grunnlag for oppholdstillatelse. Etter reglene skal hver sak vurderes individuelt, hvor også andre momenter enn oppholdstid og skolegang kan ha betydning for utfallet.

• Om tillatelse kan gis, beror på en konkret avveining mot innvandringsregulerende hensyn. Tunge innvandringsregulerende hensyn kan tale mot å gi tillatelse, selv om familiens oppholdstid i Norge har vært over om lag 4,5 år. Dette kan for eksempel være at foreldrene har oppgitt falsk identitet, eller har tilbakeholdt identitetsdokumenter som har vanskeliggjort en retur til hjemlandet. Betydningen av slike forhold er vurdert individuelt i den enkelte sak.

Mange av familiene som etter ny behandling har fått opprettholdt tidligere avslag, har hatt en oppholdstid på under om lag 4,5 år i Norge. Grensen for å be om omgjøring er satt til fire år, det vil si under UNEs gjeldende praksis for å gi en tillatelse på bakgrunn av barns tilknytning gjennom oppholdstid/skolegang alene.

Saksbehandlingen

Med unntak av to innvilgelser truffet av nemndledere, har alle sakene blitt avgjort etter behandling i nemndmøte. En nemnd består av en nemndleder ansatt i UNE, og to nemndmedlemmer som er lekfolk. Ved at sakene er avgjort av ulike nemnder, har så langt 41 ulike beslutningstakere deltatt i avgjørelsen av sakene.

Høring av barn

Barn har en rett til å bli hørt under saksbehandlingen. Alle barna er hørt. UNE har fulgt utlendingsforskriften hvor det fremgår at barn kan høres direkte eller indirekte, muntlig eller skriftlig. Det fremgår videre at beslutningstakerne må vurdere konkret hvordan barna skal høres i det enkelte tilfellet. I noen saker har barn blitt hørt gjennom samtaler med fullmektig, som har videreformidlet barnas synspunkt skriftlig til UNE. I andre saker har fullmektig gjengitt uttalelser fra foreldre, eller andre som kjenner barnets situasjon godt, og som kan uttale seg på barnets vegne. Barnas situasjon og tilknytning til Norge har vært meget godt belyst i alle disse sakene.

Redegjørelse publisert på une.no 05.10.2015
Oppdatert: 02.11.2015