Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Den 15. tiltroundersøkelsen

Den 15. tiltroundersøkelsen

Opinion foretar hvert halvår en landsomfattende undersøkelse om tiltroen til norske utlendingsmyndigheter. Oppdragsgiver er UNE, men resultatene omhandler den samlede utlendingsforvaltningen, altså ikke UNE spesielt.

I undersøkelsene spørres et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro til norske utlendingsmyndigheter. Levest tiltro ble vist i den første undersøkelsen i juni 2002, da det bare var 30 prosent som uttrykte svært stor eller ganske stor tiltro. Størst tiltro ble uttrykt i desember 2005 og 2007, hvor begge ganger 52 prosent uttrykte tiltro.

Resultatene fra juni 2009 viser ikke store endringer siden forrige måling. Det er 1 prosentpoeng endring i andelen som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro, ned fra 47 til 46 prosent (innenfor statistisk feilmargin). Tiltroen er, som tidligere, lavest fra Fremskrittspartiets velgere (20 prosent), mens den aldri har vært høyere blant velgerne til SV (72 prosent). Det er, også som tidligere, sammenheng mellom tiltro og utdanning ved at respondenter med høyere utdanning uttrykker størst tiltro. Det er små forskjeller mellom aldersgrupper, men tiltroen har aldri har ligget høyere for den yngste gruppen, 18-29 år (54 prosent).

I undersøkelsen ligger inne et spørsmål om synet på innvandringspolitikken. Svarene viser at 40 prosent av velgerne til SV og Venstre mener innvandringspolitikken er for streng, mens tilsvarende for Frp-velgerne bare er 5 prosent. For de fire andre stortingspartiene ligger andelen som synes politikken er for streng i nærheten av totalgjennomsnittet på 20 prosent. Det er sammenheng mellom synet på politikken og tiltroen til forvaltningen. Et gjennomgående funn i alle undersøkelsene er at de som synes politikken er for streng uttrykker større tiltro enn de som ikke synes politikken er for streng.

Det ligger også inne to spørsmål som avdekker hhv "uhjulpen" og "hjulpen" kjennskap til UDI og UNE. Førstnevnte spørsmål er om de vet hvem som bestemmer om den enkelte asylsøker får bli i Norge, og de kan der nevne mer enn en instans, dvs f.eks. både UDI og UNE. På dette spørsmålet er det bare 34 prosent som nevner UDI og 9 prosent som nevner UNE. Først på spørsmålene "Har du noen gang hørt om ..." skyter andelen i været til hhv 99 og 83 prosent.

Redegjørelse publisert 02.07.09

Lysbilder med resultater fra undersøkelsen  (pdf)