Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser EMDs dom for Butt-søsknene

EMDs dom for Butt-søsknene

Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) avsa 4.12.2012 dom til fordel for søskenparet Butt og mot avgjørelser truffet av UDI, UNE og Borgarting lagmannsrett. Utlendingsnemnda har foretatt en foreløpig vurdering av dommen.

Bakgrunnen for saken

Søskenparet Butt ankom Norge 3 og 4 år gamle i 1989, og fikk sammen med sin mor innvilget oppholdstillatelse i 1992. Ved søknad om permanent oppholdstillatelse i 1995 ga moren uriktige opplysninger om at familien hele tiden hadde bodd i Norge mens de i virkeligheten hadde oppholdt seg i Pakistan siden 1992. De fikk dermed feilaktig innvilget ny oppholdstillatelse selv om vilkårene ikke lenger var oppfylt.

Familien flyttet tilbake til Norge i 1996. Da UDI ble kjent med deres opphold i Pakistan ble morens og barnas tillatelser tilbakekalt. Direktoratets vedtak ble opprettholdt av Justisdepartementet som daværende klageinstans i 1999. Gjentatte omgjøringsanmodninger ble ikke tatt til følge, verken av Justisdepartementet eller etter hvert av Utlendingsnemnda som ny klageinstans.

Barnas mor gikk i dekning, men ble senere pågrepet og sendt til Pakistan i 2005 der hun senere døde. Søskenparet har to ganger gått til søksmål mot avgjørelsene om å nekte dem fortsatt oppholdstillatelse.

Søskenparet vant begge ganger i tingretten, mens lagmannsretten i begge runder ga staten ved UNE medhold. Søskenparets anke ble nektet fremmet for Høyesterett. De brakte deretter saken inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD). Søskenparet er i dag 26 og 27 år gamle.

EMDs dom

EMD har dømt til fordel for søskenparet Butt. I sine premisser viser EMD bl.a. til at en stat kan regulere hvem som skal gis opphold i landet. EMD er enig i en anførsel fra den norske stat om at klagerne ikke er å regne som bosatte immigranter.

EMD sier seg ikke uenig i en uttalelse fra Borgarting lagmannsrett om at sterke innvandringsregulerende hensyn generelt taler for å identifisere foreldre og barn, jf. at barnas mor ga uriktige opplysninger ved søknad om oppholdstillatelse, selv om EMD i dette tilfellet mener at det foreligger hensyn som taler mot å la mors forhold gi konsekvenser for søskenparet.

EMD viser videre til at morens og barnas familieliv ble etablert mens moren var klar over at immigrasjonsstatusen var usikker. Av den grunn mener EMD, i tråd med prinsipper trukket opp av EMD tidligere, at det må foreligge eksepsjonelle omstendigheter for at nektelse av opphold skulle komme i strid med Den Europeiske Menneskerettskonvensjon art. 8 om respekt for privat- og familieliv.

EMD kom til at det i denne saken foreligger eksepsjonelle omstendigheter som innebærer at nektelse av opphold for søskenparet Butt strider mot deres rettigheter om privat- og familieliv. EMD legger bl.a. vekt på søskenparets lange oppholdstid i Norge, at de her har nære forbindelser til andre bosatte slektninger ved at de periodevis har bodd hos en onkel og tante her, og at deres bånd til Pakistan etter EMDs vurdering ikke er spesielt sterke.

EMD viste også til at det tok 3 år fra myndighetene ble kjent med at det var gitt uriktige opplysninger til tillatelsene ble tilbakekalt. 

Konsekvenser av EMDs dom

Hvorvidt dommen vil få betydning for andre klagere enn søskenparet Butt vil først vise seg gjennom fremtidige vedtak av våre nemndledere og nemndmedlemmer som treffer avgjørelser som selvstendige beslutningstakere. UNE vil analysere dommen nærmere, og den vil bli lagt fram for våre beslutningstakere som en rettskilde.

UNE vil vurdere om EMDs slutning av at det i dette tilfellet foreligger eksepsjonelle forhold som innebærer at deres rettigheter om privat- og familieliv er brutt, har betydning for andre saker. Det vi foreløpig kan si er at EMD har foretatt en konkret vurdering av søskenparets Butts situasjon.

Det er på det rene at denne skiller seg ut ved deres svært lange oppholdstid i Norge, nå rundt 20 år. Videre ankom de som små barn, oppholdt seg her med oppholdstillatelse før denne ble tilbakekalt, og de har sterke bånd til slektninger i Norge. Vi er ikke kjent med andre saker som verserer for UNE som er direkte sammenliknbare med søskenparets situasjon.

Publisert 04.12.2012

Les også denne: Regjeringen anker ikke EMD-avgjørelse