Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Fire barnefamilier får komme tilbake

Fire barnefamilier får komme tilbake

Alle uttransporterte barnefamilier har nå fått svar på sine omgjøringsanmodninger.

28 uttransporterte barnefamilier har benyttet seg av ordningen, og bedt om ny behandling av saken sin.

Resultatet er at:
• fire barnefamilier fått en tillatelse, hvorav én familie har kommet tilbake til Norge
• 24 barnefamilier har fått opprettholdt tidligere avslag etter behandling i nemndmøte

Individuelle vurderinger

UNE vil nå gå gjennom avgjørelsene, og se hvilke vurderinger våre uavhengige beslutningstakere har gjort i hver enkelt sak. Når dette arbeidet er ferdig vil vi redegjøre for resultatene.

Foreløpig kan vi melde at alle sakene er vurdert individuelt og konkret. UNE har fulgt den praksis som gjelder etter at reglene for vurderingen av barns tilknytning til Norge ble endret i desember 2014. Utfallet av sakene må derfor ses i lys av denne praksisen, der disse utgangspunktene gjelder:

• Først når medfølgende barn i familier har oppholdt seg fra om lag 4 år og 6 måneder i Norge og gått minst 1 år på skole, foreligger det i utgangspunktet en tilknytning som kan gi grunnlag for oppholdstillatelse. Også andre momenter enn oppholdstid og skolegang kan ha betydning for utfallet.

• Hva som er til barnets beste er et grunnleggende hensyn.  Barns tilknytning til Norge er viktig i vurderingen av barnets beste, men også andre momenter har betydning. Barnets beste vurderes alltid ut fra barnets individuelle situasjon. 

• Om tillatelse kan gis, beror på en konkret avveining mot innvandringsregulerende hensyn. Tunge innvandringsregulerende hensyn kan tale mot å gi tillatelse, selv om familiens oppholdstid i Norge har vært over om lag 4 år og 6 måneder. Dette kan for eksempel være at foreldrene har oppgitt falsk identitet, eller har tilbakeholdt identitetsdokumenter som har vanskeliggjort en retur til hjemlandet. Betydningen av slike forhold er vurdert individuelt i den enkelte sak.

UNE (og UDI) gir hvert år også oppholdstillatelser på humanitært grunnlag til barnefamilier som har oppholdt seg kortere tid i Norge enn 4 år og 6 måneder. Da vil som regel andre hensyn enn tilknytningen begrunne tillatelsen, for eksempel barnets helse og omsorgssituasjon.

Bakgrunn

En forskrift som trådte i kraft 15.6.2015 gir en begrenset gruppe med barnefamilier rett til å få sin sak vurdert på nytt.

Forskriften gjelder for barn som:
•  befinner seg i utlandet, og
•  har blitt tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og
•  har oppholdt seg i Norge i fire år eller mer, og
•  ikke har fått vurdert sin sak etter at reglene for vurdering av barns tilknytning til Norge, ble endret i desember 2014

Av 30 familier som forskriften gjaldt, har 28 ønsket ny behandling av sin sak. Familiene fordeler seg på om lag 125 personer, hvorav om lag halvparten er barn som har mer enn fire års oppholdstid.

Fakta om sakene

• Flesteparten av barnefamiliene er fra Afghanistan eller fra Nigeria.
• De fleste av barnefamiliene hadde bodd i Norge mellom 4 år og 4 år og 6 måneder, da de ble sendt ut.
• Alle sakene, bortsett fra to som ble innvilget, har blitt avgjort av ulike nemnder, bestående av en nemndleder og to lekmedlemmer.
• Totalt har 41 ulike beslutningstakere deltatt i avgjørelsen av sakene.

Les om samme tema:

De fleste barnefamiliene har fått svar, publisert 05.10.15 (Oppdatert 02.11.15)

Skjevt bilde av asylbehandlingen, kronikk, publisert 14.09.15

Ny forskrift: UNE er gang med å behandle sakene publisert 15.06.15

Lengeværende barn for mulighet for en ny vurdering av saken, publisert 15.06.15