Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Gjenopptar berostilte utvisningssaker

Gjenopptar berostilte utvisningssaker

Regjeringen har nå foretatt en varslet endring av utvisningsbestemmelsen for utlendinger som har barn i Norge. UNE gjenopptar nå behandlingen av saker som ble stilt i bero i påvente av ny forskrift.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget varslet i juli at utvisningsreglene vil bli endret slik at det skal mer til for å utvise en utlending som har barn i Norge. Som følge av Justisdepartementet instruks av 23. juli stilte UNE en del utvisningssaker i bero i påvente av endringer i utlendingsforskriften om utvisning.
 
Forskriften er nå endret med virkning fra 25. august. Endringen innebærer at utlendinger som hovedregel ikke skal utvises som en følge av at de har arbeidet ulovlig i Norge i en kortere periode. Forutsetningene er at det ulovlige arbeidet har foregått i mindre enn to år, at utlendingen har barn i Norge og skal bo fast sammen med barnet, og at utlendingen fyller vilkårene for familiegjenforening, dvs. at utlendingen faller innenfor den personkrets som har rett til familiegjenforening etter lovens kapittel 6.
 
Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i slike saker. Justisdepartementet har nå endret utvisningsbestemmelsene i forskriften slik at § 14-1 nå lyder slik:
 
§ 14-1 Om utvisning på grunn av ulovlig opphold eller ulovlig arbeid når utlendingen har barn i riket
 
En utlending som har hatt ulovlig opphold eller har arbeidet ulovlig i riket i mindre enn to år, skal som hovedregel ikke utvises på dette grunnlaget, dersom
 
a) utlendingen har barn i Norge som vedkommende har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med av et visst omfang, jf. § 9-3 annet og tredje ledd,
b) utlendingen skal bo fast sammen med barnet, og
c) vilkårene for familiegjenforening med norsk barn i lovens § 44 er oppfylt, eller den andre av barnets foreldre er referanseperson som nevnt i lovens § 40 første ledd og utlendingen fyller vilkårene for rett til oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer med vedkommende i lovens § 40 og § 41.
 
Dersom utlendingen i en periode ikke har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med barnet, jf. første ledd bokstav a, kan dette tillegges vekt når det vurderes om utvisning vil være et uforholdsmessig tiltak.
 
Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke
 
a) ved brudd på plikten til å forlate riket etter avslag på søknad i medhold av lovens § 56 sjette ledd, når avslaget ble fattet etter at søkeren fikk barn her, eller
b) dersom det ikke er uforholdsmessig å forutsette at familielivet kan videreføres i et annet land enn Norge.

 
 I henhold til rundskriv G-06/2010 fra Justisdepartementet vil den nye ordlyden i § 14-1 omfatte tilfeller hvor utlendingen både har oppholdt seg ulovlig i riket og arbeidet ulovlig i mindre enn to år. Vilkåret om ”mindre enn to år” er imidlertid absolutt og et skjæringstidspunkt for når bestemmelsen kommer til anvendelse. Dette innebærer at dersom utlendingens samlede oppholdstid ved ulovlig opphold og/eller ulovlig arbeid strekker seg over en periode på mer enn to år faller vedkommende utenfor bestemmelsen. Tilfeller hvor utlendingen har begått andre brudd på utlendingsloven eller er straffedømt, eventuelt i tillegg til ulovlig opphold og ulovlig arbeid, omfattes heller ikke av § 14-1.
 
Det vil i utvisningssaker som faller utenfor bestemmelsen fortsatt bli foretatt en forholdsmessighetsvurdering etter lovens § 70, hvor blant annet hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen av om utvisning skal skje.
 
Utlendinger med endelige utvisningsvedtak, må sende inn en søknad om omgjøring av tidligere vedtak for at utlendingsmyndighetene skal vurdere deres sak på nytt etter nye regler.

Redegjørelse publisert 31.08.10