Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Homofili som asylanførsel

Homofili som asylanførsel

Hva er UNEs praksis?
UNE har behandlet en rekke saker hvor homofilirelaterte anførsler har vært fremsatt. De fleste av disse sakene gjaldt personer fra det tidligere Sovjetunionen eller Øst-Europa, men det er også behandlet saker som gjaldt personer fra Midtøsten, Nord-Afrika, Mongolia, Afrika og Sør-Amerika. Med ett unntak har ingen av homofilianførslene ført frem.

Hvilke vurderinger er gjort:

Den som er flyktning har krav på asyl etter utlendingloven § 17. Begrepet flyktning er definert i utlendingsloven § 16 som "utlending som går inn under flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 art. 1 A, jf. protokoll 31. januar 1967". Flyktningkonvensjonen definerer flyktning som en person som "med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, befinner seg utenfor det land han er borger av, og er ute av stand til, eller, på grunn av slik frykt, er uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse"

Nemnda har i sin praksis lagt til grunn at homofil legning er et kjennetegn som gjør at man tilhører en spesiell sosial gruppe i flyktningkonvensjonens forstand og at forfølgelse på grunn av homofil legning omfattes av konvensjonen.

For at man skal kunne snakke om "forfølgelse" må imidlertid reaksjonene være av et visst omfang. I nesten alle klagene som gjaldt personer fra det tidligere Sovjetunionen eller Øst-Europa, hvor lovverket ikke hjemler straffeforfølgelse av homofile, er det anført at asylsøkeren er trakassert og/eller diskriminert av privatpersoner, eventuelt også myndighetspersoner. I disse sakene har nemnda vurdert det slik at den trakassering og diskriminering som er anført ikke utgjør reaksjoner som er så alvorlige at det omfattes av forfølgelsesbegrepet i konvensjonen. Nemnda har i sakene gjort en konkret vurdering av om det man risikerer kan sies å utgjøre forfølgelse.

I Midtøsten og Nord-Afrika er imidlertid homofil praksis forbundet med formelle straffesanksjoner. Asylsøkere fra disse landene kan derfor påberope seg risiko for straff. Av nemndas praksis fremgår imidlertid at klagere fra Nord-Afrika ikke har påberopt seg reaksjoner fra myndighetene, men derimot sosial stigmatisering.

Risiko for straff har imidlertid vært påberopt av asylsøkere fra Libanon og Iran. I disse sakene har nemnda vurdert faren for at asylsøkeren vil bli straffet for sin homofile legning/handlinger. Det følger av flyktningkonvensjonen at det må foreligge en objektiv risiko for overgrep som utgjør forfølgelse, jf. uttrykket "med rette frykter forfølgelse". Det er fremtidig fare for forfølgelse som begrunner beskyttelsesbehovet. Dette innebærer at nemnda, så langt det er mulig, må vurdere konkret i hver sak hvilken situasjon vedkommende vil komme i ved en retur til hjemlandet. Nemndas uttalelser i følgende saker viser hvilke vurderinger som er gjort:

Libanon:
"Nemnda er kjent med at libanesisk lov forbyr homoseksuelle handlinger, og at det finnes grenser for hvor fritt man kan utrykke seg når det gjelder homoseksualitet. Forbudet blir imidlertid ikke praktisert strengt, og myndighetene reagerer normalt ikke mot homoseksuelle miljøer. Det finnes både homoseksuelle klubber, barer og organisasjoner med egne internettsteder i Libanon. De fleste homoseksuelle i Libanon er i stand til å være relativt åpne om sin seksuelle legning, uten at dette fører til forfølgelse eller trakassering. På bakgrunn av det ovennevnte er det ikke sannsynlig at klageren risikerer fengsel eller andre reaksjoner, alene på grunn av sin seksuelle legning...Klageren hevder at han også vil få problemer med sin familie i Libanon dersom det blir kjent at han er homofil. Nemnda bemerker til dette at klageren i slike tilfeller vil kunne ta opphold i andre deler av Libanon der han vil være i sikkerhet for sin familie."

Iran:
"Klageren har i klageomgangen framsatt som ny opplysning i saken at han er homofil og at han som sådan risikerer dødsstraff i Iran. Nemnda vil bemerke at selv om homofil praksis er forbudt i Iran, og formelt sett kan medføre dødsstraff, er ikke homofil legning tilstrekkelig for å kunne påberope seg forfølgelsesfare. Ifølge iransk lov er det svært strenge beviskrav som må være oppfylt før man kan dømme en person for homofil praksis. Det foreligger ikke opplysninger som tyder på at slike bevis foreligger i denne saken. Nemnda er kjent med at man som homofil i Iran ikke kan leve åpent på samme måte som man kan i Norge. De begrensninger klageren i så måte opplever i hjemlandet er imidlertid ikke av en slik art at han kan anses forfulgt i lovens og flyktningkonvensjonens forstand."

På bakgrunn av den mediesaken som har versert i det siste om en lesbisk kvinne fra Iran, kan det være hensiktsmessig å gi en noe nærmere redegjørelse for de vurderinger som ligger til grunn når det gjelder homofilianførsler fra iranske asylsøkere. Norske utlendingsmyndigheter følger nøye med på situasjonen for homofile i Iran. Nemnda benytter både offentlige kilder og kilder unntatt offentlighet. Av offentlige kilder kan nevnes rapporter fra UNHCR, FNs spesialrapportører, nasjonale og internasjonale anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner, andre NGOer, internasjonale pressebyråer og aviser fra ulike land. Kilder som er unntatt offentlighet omfatter blant annet opplysninger og verifikasjonsrapporter i forbindelse med enkeltsaker, samt rapporter fra utenrikstjenesten og andre lands utlendingsmyndigheter. I tillegg foretar nemnda regelmessige tjenestereiser til Iran hvor man har samtaler med egne og andre lands ambassader, organisasjoner og minoritetsgrupper.

Det er homoseksuelle handlinger som er forbudt i Iran, ikke legning. Straffen for samleie mellom menn er - forutsatt at alle vilkår er oppfylt - dødsstraff. Med samme forutsetninger er straffen for lesbisk sex 100 piskeslag de tre første gangene. Dømmes noen for fjerde gang er straffen dødsstraff. I følge iransk lov er det imidlertid svært strenge beviskrav som må være oppfylt før man kan dømme en person for homofil praksis. Som bevis regnes tilståelser eller vitneforklaringer. Ved vitneforklaringer kreves det at fire mannlige muslimske vitner må ha sett de seksuelle handlingene. Vitnenes forklaringer må være sammenfallende. Hvis ikke, risikerer vitnene å bli dømt for falsk forklaring og idømt 100 piskeslag.

I følge en rekke autoritative kilder (iranske og utenlandske) finnes det ingen dommer hvor menn er dømt kun for homoseksuelle handlinger eller hvor kvinner er dømt for lesbisk sex. Det finnes imidlertid noen dommer hvor homoseksuelle handlinger har vært en av flere påståtte forbrytelser (for eksempel voldtekt, overgrep mot barn, utroskap, prostitusjon eller hallikvirksomhet), og hvor vedkommende er blitt dømt til døden og henrettet. De strenge beviskravene, samt fare for straff for å fremsette beskyldninger som ikke kan bevises tilstrekkelig, gjør at det skal svært mye til for at det i det hele tatt skal kunne komme til sak. Hvis bevisene i et slikt tilfelle ikke holder risikerer anmelderen å bli dømt for falskt vitnesbyrd og strengt straffet.

I Teheran eksisterer det homofile miljøer og nettverk hvor menn søker og finner partnere. Det finnes særskilte parker og treningsstudioer som er kjent, også av myndighetene, som treffsteder for homofile. Det finnes med andre ord aktive homofile miljøer i Iran.

Nemnda har i sine vurderinger ikke funnet at forholdene i Iran for homofile i seg selv er tilstrekkelig til at man har krav på asyl. Det er den konkrete risikoen for at klageren skal pådra seg alvorlige reaksjoner på grunn av sin legning som eventuelt kan begrunne anerkjennelse som flyktning. Nemnda foretar derfor en konkret vurdering av forfølgelsesfaren i hver enkelt sak. Det framgår også av nemndas vurderinger at den begrensning man må tåle i den sosiale utfoldelse i og med at de kulturelle forskjellene gjør at man ikke har det samme tilbudet i hjemlandet som i Norge mht åpne miljøer og klubber, ikke utgjør forfølgelse i konvensjonens forstand.

Les også: Kjønnsbasert forfølgelse

Redegjørelse publisert 03.03.03, sist oppdatert 15.08.06