Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Ingen returer til Hellas – asylsøknadene behandles i Norge

Ingen returer til Hellas – asylsøknadene behandles i Norge

Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder stoppen i tilbakesendinger av asylsøkere til Hellas, som ble innført i oktober 2010.

23.02.2011

Bakgrunnen for UNEs beslutning i oktober 2010 var en anmodning fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) om å stoppe returer inntil EMD fikk avsagt dom i en sak om retur av en asylsøker fra Belgia til Hellas.

EMD avsa 21.1.2011 dom i en sak fra en afghansk asylsøker mot Belgia og Hellas. Domstolen kom blant annet til at Belgia hadde krenket den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 3 ved å overføre asylsøkeren til Hellas, fordi han der ble utsatt for nedverdigende behandling av greske myndigheter, og fordi han risikerte å bli videresendt til Afghanistan uten en reell vurdering av asylsøknaden. Belgia ble ikke pålagt å ta asylsøkeren tilbake, men ble ilagt et økonomisk erstatningsansvar. Hellas ble pålagt å gi asylsøknaden hans en skikkelig behandling, og å betale ham en økonomisk erstatning.

EMDs avgjørelse er ikke rettslig bindende for Norge, men vil være en viktig kilde til forståelsen av hva som er Norges folkerettslige forpliktelser. Det er EMK som utgjør disse forpliktelsene, mens EMD-avgjørelsen bidrar til fortolkningen av dem. Siden dommen fra EMD inneholder en rekke generelle betraktninger om asylprosedyrer, mottakssentra og leveforhold i Hellas, vil den etter UNEs vurdering måtte få avgjørende betydning både for Norge og andre europeiske land.

Som et klart utgangspunkt kan ingen asylsøkere nå pålegges å returnere til Hellas, så lenge forholdene for asylsøkere i landet ikke endrer seg til det bedre. Dette innebærer at UNE vil henvise asylsakene til behandling i Utlendingsdirektoratet (UDI), istedenfor å henvise søkerne til asylsaksbehandling i Hellas. UNE benytter da den såkalte suverenitetsbestemmelsen i Dublin II-forordningen, om å ta asylsøknaden til realitetsbehandling. Søkeren har da rett til å få asylsøknaden sin behandlet i Norge.

UNE vil nå prioritere behandlingen av disse sakene, slik at UDI får dem raskest mulig tilbake for realitetsbehandling.