Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Instruks om berostilling av statsborgerskapssaker

Instruks om berostilling av statsborgerskapssaker

Barne- likestillings - og inkluderingsdepartementet (BLD) har instruert UNE og UDI om å berostille visse statsborgerskapssaker som omhandler barn i påvente av en ny forskriftsbestemmelse.

Berostillingen omfatter fire grupper klagere som etter gjeldende regelverk ikke ville fått statsborgerskap som følge av manglende identitetsavklaring. Instruksen gjelder kun de sakene der det eneste vilkåret som ikke er oppfylt er identitetsvilkåret i statsborgerloven.

Følgende fire grupper av søkere vil under visse vilkår være omfattet av den nye bestemmelsen:

1. Søkere som er født i Norge og registrert i folkeregisteret.

2. Søkere som kom til Norge som mindreårige og som har én forelder med klarlagt identitet.

3. Søkere som var under 14 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i fem år.

4. Søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i 10 år.

Sakene som skal berostilles er saker der søkeren ikke kan klarlegge sin identitet etter statsborgerforskriften og som i tillegg faller inn under en av søkergruppene nevnt ovenfor.

Instruksen omfatter ikke saker der tidligere vedtak er anmodet omgjort.

Per 06.01.2012 var det om lag 140 klagesaker i UNE som mest sannsynlig omfattes av instruksen.

Her kan du lese pressemeldingen fra BLD