Gå direkte til innhold

MUF-saker i UNE

UNE er godt i gang med å behandle klagene på UDIs avslag i de MUF-sakene som ble mye omtalt våren 2006 (MUF er forkortelse for "midlertidig opphold uten familiegjenforening").

Bakgrunnen for disse sakene var at UDI høsten 2005 og vinteren 2006 innvilget arbeidstillatelser til om lag 200 irakere fra det kurdiske selvstyreområdet i Nord-Irak. Tillatelsene ble gitt etter den vanlige bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket selv om klagerne ikke fylte vilkårene i den midlertidige MUF-forskriften. Av Graverkommisjonens rapport fra mai 2006 fremgikk det at UDI i disse sakene hadde bygget på en uriktig forståelse av regelverket og at praksisen til dels var i strid med loven og MUF-forskriften. AID varslet deretter at det ville bli gitt en ny forskriftsbestemmelse.

I mai 2007 trådte denne nye bestemmelsen i kraft. Det fremgikk av denne at søknaden om fornyet tillatelse i disse MUF-sakene skulle avgjøres etter en ny vurdering etter den vanlige bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket, det vil si den type vurdering som gjøres for eksempel i asylsaker der det ikke foreligger noe beskyttelsesbehov. Disse MUF-sakene skulle derimot ikke avgjøres etter de fornyelsesreglene som gjelder når man allerede har en ordinær tillatelse

Ved starten av desember 2008 har UNE mottatt drøyt 110 av disse klagesakene. UNE har foreløpig truffet endelig vedtak i om lag 70 av dem. De første seks sakene ble avgjort i nemndmøter der nemndledere sammen med lekfolk gjennom sine avgjørelser trakk opp praksis for likeartede etterfølgende saker. De resterende sakene er avgjort av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet. Ingen av de ferdigbehandlede klagene er tatt til følge.

Klagene er avgjort i samsvar med vanlig gjeldende praksis, og i avgjørelsene har spesielt botiden i riket, betydningen av arbeidsforhold og forventningen om fortsatt opphold etter UDIs innvilgelser i 2005/2006 blitt vurdert.

Resten av klagesakene blir nå fortløpende behandlet, og UNE regner med at det vil være truffet en avgjørelse i de aller fleste av disse sakene i løpet av første kvartal 2009.

Redegjørelse publiser 03.12.08