Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Mange lengeværende barn får bli

Mange lengeværende barn får bli

Det siste året har det kommet to endringer i regelverket for barn som har vært i Norge lenge: en engangsløsning og en varig ordning. Etter at den varige ordningen kom på plass, har omtrent 50 familier per 30.04.2015, fått bli i Norge av hensyn til barnas tilknytning.

Også før disse endringene fikk mange lengeværende barn opphold i Norge. Det er for tidlig å trekke slutninger om hvordan den varige ordningen har påvirket UNEs praksis.

Hva endringene innebærer kan du lese mer om på UDIs nettsider.

Tillatelser etter den varige ordningen

UNE hadde per 30.04.2015 gitt omtrent 50 familier tillatelser på grunn av barns tilknytning til Norge, etter at den varige ordningen trådte i kraft 08. desember 2014. Familiene fordeler seg på omtrent 160 personer, hvorav 100 barn.

I samme periode har UNE opprettholdt tidligere avslag for omtrent 10 familier, hvorav 20 barn.

Tallene gjelder familier der ett, eller flere barn, har vært i Norge i minst 4,5 år og har gått ett år på skole.

Fra stortingsmeldingen Barn på flukt kom i juni 2012, og fram til forskriften ble endret i desember 2014, ga UNE oppholdstillatelse til drøyt 100 familier og 200 barn av hensyn til barns tilknytning. Det utgjorde mer enn halvparten av lengeværende barnefamilier som ba om omgjøring i denne perioden. Også disse tallene gjelder familier der minst et barn har vært i Norge i om lag 4,5 år, eller lenger, og gått minst ett år på skole.

Den varige ordningen for lengeværende barn er en endring i utlendingsforskriften § 8-5. Formålet med endringen er at barnets beste skal tillegges større vekt enn etter tidligere praksis i UNE.

Endringen innebærer ikke at terskelen på 4,5 års opphold og ett år på skole senkes, men at det skal legges større vekt på oppholdstid lengre enn om lag 4,5 år. Det fremgår av Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-06/2014.

Forskriftsendringen tydeliggjør hvilke momenter som skal ha betydning for vurderingen av om det kan gis opphold til barn som har sterk tilknytning til Norge.

UNE vil i januar 2016 rapportere til Justis-og beredskapsdepartementet om hvordan endringen har påvirket praksis.

Les mer om den varige ordningen her.

Tillatelser etter engangsløsningen

UNE hadde per. 30.04.2015 omgjort tidligere avslag for 40 familier etter at engangsløsningen kom på plass i fjor sommer. De aller fleste av dem har fått tillatelser etter utlendingsforskriften § 8-13, kjent som engangsløsningen. Til sammen har omtrent 150 personer, hvorav 90 barn, fått opphold i Norge etter denne bestemmelsen.

I samme periode opprettholdt UNE avslag i omtrent 40 familiesaker fordi vilkårene etter bestemmelsen ikke var oppfylt. Sakene gjaldt omtrent 100 personer, hvorav 50 barn.

Engangsløsningen trådte i kraft 01.07.2014, og gjelder barn som har vært i Norge i tre år, og som har søkt beskyttelse.

Engangsløsningen stiller blant annet krav til at Norge har returavtale med barnets hjemland, at barnet søkte beskyttelse før avtalen trådte i kraft, og at foreldrene medvirker til å avklare identitet.

Les mer om engangsløsningen her.

Publisert: 11.05.2015