Gå direkte til innhold

«Maria»-saken

Høyesterett har i dom av 29.01.2015 kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i den såkalte «Maria-saken» er ugyldige. Saken gjaldt utvisning og avslag på søknad om oppholdstillatelse for Marias mor, som er kenyansk borger.

Generelt er det slik at en høyesterettsdom gir tung veiledning for hvordan regelverket skal anvendes. Utlendingsnemnda har fredag formiddag ikke mottatt begrunnelsen for dommen. Når den er mottatt, vil vi gå nøye gjennom dommen, se hva som er nytt eller avklarende på ulike punkter, og særlig vurdere dommens betydning for utvisningssaker der barn er berørt av vedtaket.

Når det gjelder den konkrete saken, vil UNE som en konsekvens av dommen omgjøre utvisningsvedtaket. Dommen innebærer også at utlendingsforvaltningen vil behandle søknaden om familiegjenforening på nytt.

Sakens bakgrunn
Den kenyanske kvinnen søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2008. Hun fikk avslag av Utlendingsdirektoratet (UDI) under henvisning til at hun ikke hadde et beskyttelsesbehov. Vedtaket ble opprettholdt av klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE).

Senere kom det fram at hun hadde oppgitt falsk identitet. UDI traff vedtak om utvisning fordi hun hadde brutt utlendingsloven ved å oppgi falsk identitet og oppholde seg ulovlig i Norge. Utvisningsvedtaket ble opprettholdt av UNE.

Under oppholdet i Norge har hun fått et barn med en norsk statsborger. Hun søkte om oppholdstillatelse for å bo sammen med barnet i Norge. Også den søknaden ble avslått, først av UDI og deretter UNE. UNEs avgjørelse baserte seg på at barnet ville følge moren til Kenya.

Utvisningsvedtaket innebar fem års innreiseforbud og gjaldt kun kvinnen, ikke barnet. Etter utløpet av innreiseforbudet kunne kvinnen søke familiegjenforening med barnet i Norge.

Både utvisningsvedtaket og avslaget på søknad om oppholdstillatelse ble funnet gyldig av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, mens Høyesterett i dom av 29.01.2015 kom til at vedtakene er ugyldige.

Redegjørelse publisert på une.no 30.01.2015