Gå direkte til innhold

Tallmagi fra VG

VG og Dagbladet (basert på en NTB-melding) har de senere dagene slått opp at en av tre asylsøkere og "kriminelle asylsøkere" får bli i Norge pga lang saksbehandlingstid.

VG har videre 21. juli brakt en "rettelse" om at "i en av tre saker som er blitt omgjort av UNE har asylsøkeren fått opphold i Norge på grunn av lang saksbehandlingstid".

Vi stiller oss uforstående til hvor tallene, inkludert i VGs rettelse, er hentet fra. De er ikke korrekte:

-UNE har ikke latt en av tre asylsøkere få bli i Norge pga treg saksbehandling. Det gjelder heller ikke en av tre omgjøringer i asylsaker. I ca 7 % av UDIs vedtak i asylsaker tok UNE klagen helt eller delvis til følge i 2010. Vi fører ikke egen statistikk over betydningen av lang saksbehandlingstid, men generelt spiller denne svært liten rolle når UNE avgjør klager over UDIs avslag på søknader om beskyttelse (asyl).

-De sakene som er omtalt i mediene gjelder utvisning, ikke søknader om asyl. Påstanden om at "en av tre" får bli er heller ikke riktig i utvisningssaker.

De sakene det refereres til gjelder altså saker om utvisning, ikke asylsaker. Utvisning innebærer et varig eller tidsbegrenset innreiseforbud. Personer som gis avslag på søknad om asyl må forlate landet enten de i tillegg blir utvist eller ikke. Når det gjelder utvisningssaker traff UNE i underkant av 1800 vedtak i 2010, fordelt på ulike utvisningsgrunnlag. Av disse endte litt over 6 %, med hel eller delvis omgjøring av UDIs vedtak. Flertallet var delvise omgjøringer ved at utvisningen ble opprettholdt, men med nedsatt innreiseforbud. I ca 94 % av utvisningsvedtak som UNE traff i 2010 ble altså UDIs vedtak opprettholdt.

I saker om utvisning pga straffbare forhold av personer med oppholdstillatelse er det et vilkår at UDI treffer vedtak innen ett år etter at utlendingen har sonet eller ilagt straff. For personer med midlertidig oppholdstillatelse ble denne regelen innført 1. januar 2010, og har i noen få saker ført til at UNE har omgjort UDIs utvisningsvedtak fordi vedtaket var truffet senere enn denne fristen. Etter regelverket skal UNE videre ikke opprettholde UDIs utvisningsvedtak dersom utvisning vil være et uforholdsmessig inngrep overfor utlendingen eller dennes nærmeste familiemedlemmer. I noen få saker har UNE ment at uvisning vil være uforholdsmessig bl.a. pga utlendingens tilknytning til Norge i kombinasjon med andre hensyn, som eks. svekket helse.

VG skriver at de har hentet tallene fra UNEs praksisbase. Vi viser i den forbindelse til informasjon som er publisert her på une.no i tilknytning til basen: http://www.une.no/Praksis2/Praksisbase/

"Praksisbasen er ikke ment å gi et representativt bilde av UNEs praksis i statistisk forstand. Basen inneholder et utvalg av sammendrag av avgjørelser i enkeltsaker. Disse gir ikke til sammen noe dekkende bilde av hvor mange avgjørelser som er truffet, for eksempel for klagere fra ett land, innen hver sakstype, eller hvor mange klager som er tatt til følge eller ikke for hver sakstype. Praksisbasen kan altså ikke brukes til statistiske formål, ettersom ikke alle UNEs avgjørelser legges inn."

Les også innlegg publisert i VG 14.08.11

Redegjørelse publisert 21.07.2011