Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Nemndmøter i Storskog-saker

Nemndmøter i Storskog-saker

UNE har tidligere i år avholdt 20 nemndmøter i enkeltsaker for utlendinger som kom over Storskog og søkte asyl i Norge, og hvor spørsmålet var om de berørte personene trygt kan sendes tilbake til Russland. Nemndmøtene omfatter både familier og enkeltpersoner, til sammen rundt 40 personer. De fleste av sakene gjelder syriske borgere (sist oppdatert 06.07.2016).

I 12 av de 20 nemndmøtene har UNE omgjort UDIs vedtak om ikke å ta sakene til realitetsbehandling. Disse asylsakene skal derfor behandles i Norge og er fortløpende returnert til UDI for realitetsbehandling. UNE har altså ikke tatt stilling til om personene dette gjelder har krav på beskyttelse i Norge, det vil bli vurdert av UDI.

Nemndene har foretatt en helhetsvurdering av flere individuelle og konkrete forhold i sakene, slik de skal ut fra gjeldene regelverk og instruks. I tråd med instruksen har nemndene vurdert beskyttelsesbehovet i opprinnelseslandet i sakene der oppholdsgrunnlaget i Russland er usikkert.

I saker der klagerens visum til Russland er utløpt eller bortfalt, har nemndene sett det som lite sannsynlig at klageren kunne skaffe seg annet oppholdsgrunnlag enn asyl.

Når det gjelder sakene som har blitt omgjort, har flere nemnder lagt til grunn at tilgangen til asylsystemet i Russland er vanskelig, og at det er usikkerhet om kvaliteten på asylvurderingene er gode nok. Videre har det blitt lagt vekt på opplysninger om at enkelte syriske borgere har blitt uttransportert fra Russland til hjemlandet. Nemndene kom derfor til at retur til Russland kunne medføre brudd på utlendingsloven § 73, en bestemmelse som gir et absolutt vern mot utsendelse der en person kan risikere overgrep ved retur.

I sakene der nemndene opprettholdt UDIs avslagsvedtak ble det ofte lagt vekt på at klageren var ressurssterk ved at han/hun hadde et langt opphold i Russland bak seg. Klageren hadde dermed gode forutsetninger for å ta seg frem i det russiske asylsystemet. Nemndene anså i tillegg risikoen for å bli uttransportert fra Russland som så liten at den var teoretisk. En så lav risiko gir ikke grunnlag for vern mot utsendelse til Russland, og tidligere vedtak om å nekte realitetsbehandling ble dermed opprettholdt i disse sakene.