Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Ny bestemmelse i statsborgerskapsforskriften

Ny bestemmelse i statsborgerskapsforskriften

I påvente av en ny forskriftsbestemmelse ble UDI og UNE tidligere i år instruert av Barne-, likeststillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om å berostille visse statsborgerskapssaker som omhandler barn.   

Ny forskriftsbestemmelse (statsborgerforskriften § 1-3) trådte i kraft 1. juli, og instruksen om berostilling ble ved det opphevet. De berostilte sakene skal avgjøres etter den nye bestemmelsen, forusatt at man er omfattet av de ulike gruppene av søkere som er omtalt i forskriftens § 1-3.
Ny rundskriv om ikrafttredelse kan du lese her.

 
De nye reglene gjelder følgende personer:
 
1.Søkere som er født i Norge og registrert i folkeregisteret.
 
2.Søkere som kom til Norge som mindreårig og har én forelder med klarlagt identitet. Det stilles ikke krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt for at de oppgitte identitetsopplysningene er riktige. Det er heller ikke et krav at søkeren skal framlegge pass.
 
3.Søkere som var under 14 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i fem år. Unntaket gjelder søkere som ikke kan legge fram et pass med tilstrekklig notoritet. Det er et krav at søkeren har gjort det som kan kreves for å klarlegge sin identitet.
 
4.Søkere som var 14, 15 eller 16 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i 10 år. Unntaket gjelder søkere som ikke kan legge fram et pass med tilstrekklig notoritet. Det er et krav at søkeren har gjort det som kan kreves for å klarlegge sin identitet.

UNE har nå blitt instruert av BLD om å prioritere de berostilte sakene, og vi vil behandle sakene så fort som mulig. UNE vil igangsette behandlingen av sakene over sommeren. Det er imidlertid ca. 140 berostilte saker. Sakene vil bli vurdert konkret og individuelt, og noen saker vil fortsatt ha vanskelige vurderinger. I noen av sakene vil UNE imidlertid relativt raskt kunne fatte vedtak, da det er klart at vilkårene for norsk statsborgerskap er oppfylt. Samtidig er det slik at den nye forskriftsbestemmelsen bare gjelder vilkåret om identitet, og UNE må også vurdere de andre vilkårene for å få norsk statsborgerskap. I den forbindelse må UNE i enkelte saker innhente oppdatert informasjon. Det er derfor på nåværende tidspunkt vanskelig si noe om når de berostilte sakene vil være ferdig behandlet i UNE. Instruks om prioritering kan du lese her.

Her kan du lese pressemeldingen fra BLD om ikraftredelsen av den nye statsborgerforskriften.