Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Ny tilskuddsordning til organisasjoner som bistår lengeværende barn

Ny tilskuddsordning til organisasjoner som bistår lengeværende barn

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta interessene til barn med lang oppholdstid i Norge, ved retur, og ved anmodning om omgjøring til Utlendingsnemnda (UNE).

Tilskudd vil bli tildelt organisasjoner som bistår barn som har oppholdt seg lenge i Norge, men som ikke har en oppholdstillatelse her. Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har fastsatt regelverk for tilskuddsordningen. Dersom Stortinget vedtar ordningen, skal Justis- og beredskapsdepartementet fordele inntil 500 000 kroner i 2015.

Kriteriene for tilskudd

Tilskudd skal primært tildeles for utgifter i forbindelse med informasjonsarbeid om disse barnas rettigheter i forbindelse med tvangsretur. Også utgifter til juridisk bistand ved tvangsretur og bistand med å sende, og behandling av, anmodning om omgjøring til UNE, kan dekkes.

Videre kan tilskudd tildeles for å dekke utgifter til juridisk og annen bistand til barn med lang oppholdstid, som ble uttransportert i perioden 1. juli 2014 - 18. mars 2015.

Søknadsfristen er 01. august 2015.

Les mer om tilskuddsordningen, og hvordan du sender inn søknad, på regjeringens nettsider.

 Publisert 05.06.2015