Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Plenumssak i Høyesterett

Plenumssak i Høyesterett

Har barnets tilknytning til Norge betydning for om internflukt ikke er urimelig? Kan domstolen prøve dette spørsmålet fullt ut? Dette er noe av det Høyesterett skal vurdere.

Saken behandles denne uken, fra 9. – 12. november. Saken skal behandles i plenum med 19 dommere, en behandlingsform som bare benyttes i et fåtall viktige og prinsipielle saker.

Familie fra Afghanistan

Saken gjelder en afghansk familie, foreldre og to barn på 6 og 9 år, som fikk endelig avslag av UNE på sin søknad om beskyttelse i 2013. Familien var fra en provins i Afghanistan som ikke ble vurdert som trygg. UNE begrunnet avslaget blant annet med at familien kunne ta opphold i Kabul som internflyktninger. Vedtaket ble kjent ugyldig av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, hovedsakelig på grunn av mangler ved begrunnelsen knyttet til vurderingen av barnets beste.

Barnets beste

Høyesterett skal ta stilling til flere prinsipielle spørsmål. Et av hovedspørsmålene er vurderingen av barnets beste i internfluktsaker. Skal myndighetene foreta en sammenligning av barnets situasjon i Norge og hjemlandet når man vurderer om internflukt ikke er urimelig? Barnets situasjon og tilknytning til Norge skal vurderes, men under hvilke lovbestemmelser? I dag inngår dette i vurderingen av om det kan gis opphold på humanitært grunnlag. Motparten mener derimot at dette skal inngå i vurderingen av beskyttelsesbehovet. De mener blant annet å finne støtte for dette i barnekonvensjonen.

Hvordan Høyesterett vurderer dette hovedspørsmålet, kan ha stor betydning for hvordan norske utlendingsmyndigheter i fremtiden skal vurdere saker der internflukt for barnefamilier er et sentralt vurderingstema.
 
Full domstolskontroll?

Et annet hovedspørsmål er hvorvidt domstolene fullt ut kan prøve utlendingsmyndighetenes vurdering av om internflukt ikke er urimelig. Kan domstolen prøve alle sider av denne vurderingen, eller setter læren om myndighetsmisbruk skranker for hvor langt domstolen kan gå?

UNE vil legge ut en redegjørelse etter at dom har falt i saken.

Redegjørelse publisert på une.no 09.11.2015