Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Retningslinjer om barn i UNEs saker

Retningslinjer om barn i UNEs saker

UNEs interne retningslinjer om barn i saker etter utlendingsloven er oppdatert. De reviderte retningslinjene er tilpasset ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift.

I retningslinjene er det understreket at barn har en rett til å bli hørt i forbindelse med saksbehandling som angår barnet, jf. barnekonvensjonen art. 12 og utlendingsforskriften § 17-3. Høring av barn kan skje skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte gjennom foreldre/andre. Det er presisert at barns rett til å bli hørt ikke beror på samtykke verken fra foreldre eller eventuell verge. 

I retningslinjene er det vist til at barn i UNEs saker skal ha fått anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter under UDIs saksbehandling i første instans, og at informasjon om barns rett til å bli hørt skal ha blitt gitt under førsteinstansbehandlingen. Det fremgår av retningslinjene at UNE må vurdere om direktoratet har utført tilstrekkelig saksbehandling i så måte og om det er behov for (ytterligere) høring av barn i klageomgangen, samt momenter som bør ses hen til i den forbindelse. 

Retningslinjene finner du her.

Redegjørelse publisert 31.05.10