Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Rettskraftige dommer

Rettskraftige dommer

Staten ved Utlendingsnemnda mottok 40 rettskraftige dommer i 2008, hvorav staten fikk medhold i 34 og saksøker i 6 av dommene. Tilsvarende tall for 2007 var 33 dommer, hvorav staten fikk medhold i 26 og saksøker i 7.

Etter endelig avslag i UNE, det vil si et endelig avslag i forvaltningslovens forstand, er det mulig å saksøke staten ved UNE med påstand om at domstolen skal kjenne UNEs vedtak ugyldig. For at vedtaket skal kjennes ugyldig må retten komme til at vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil, at resultatet er sterkt urimelig, at det foreligger usaklig forskjellsbehandling, eller at vedtaket er vilkårlig eller uforholdsmessig.

Det er Regjeringsadvokaten, eller eventuelt et advokatfirma som jobber på oppdrag for Regjeringsadvokaten, som fører saker for UNE i retten. Tallene nevnt ovenfor innebærer at staten fikk medhold i 85 % av rettskraftige dommer i 2008 og 79 % i 2007. Staten har også tidligere blitt frifunnet i de aller fleste slike rettssaker.

Den som ikke får medhold i en rettssak i lavere rettsinstans, har anledning til å anke. UNE og Regjeringsadvokaten vurderer ankespørsmålet i samarbeid når det er saksøker som får medhold. Motivet for en eventuell anke fra statens side vil kunne være knyttet til betydningen for etterfølgende saker, og derfor hender det at UNE anker ikke først og fremst på grunn av utfallet, men på grunn av premissene.

Redegjørelse publisert 18.02.09