Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Saker på vent før forskriftsendring

Saker på vent før forskriftsendring

Justisdepartementet har 23. juli 2010 instruert Utlendingsnemnda(UNE) om å stille enkelte utvisningssaker i bero og å gi utsatt iverksettelse av endelige utvisningsvedtak, i påvente av endringer i utlendingsforskriften om utvisning.

Justisministeren besluttet 17. juli 2010 at utlendingsforskriften vil bli endret, slik at utlendinger som har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og som fyller vilkårene for familiegjenforening, som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig arbeid i Norge i mindre enn to år.

Utvisning innebærer et permanent eller tidsavgrenset innreiseforbud til Norge, les her.

UNE berostiller derfor alle pågående utvisningssaker som kan falle inn under den endrede forskriftsbestemmelsen, slik at disse ikke vil bli behandlet før ny bestemmelse er trådt i kraft.

Den nye bestemmelsen omfatter ikke personer som er utvist på grunn av andre forhold, uavhengig om de har barn i Norge eller ikke. Den gjelder heller ikke for personer som er utvist for ulovlig arbeid og som ikke har barn i riket. Den gjelder heller ikke for personer med barn i riket, dersom de ikke skal bo sammen og fyller vilkårene for familiegjenforening.

Om vilkårene for familiegjenforening, les her.

Utsatt iverksettelse

”Utsatt iverksettelse” innebærer at man ikke trenger å forlate Norge, verken frivillig eller som følge av tvangsretur, selv om man har fått et tidligere vedtak som innebærer en plikt til å reise.

UNE vil instruere politiet om å utsette iverksettelsen av allerede endelige utvisningsvedtak som omfattes av instruksen. Utsatt iverksettelse skal også gis dersom utvisningsvedtaket er truffet med hjemmel i den tidligere utlendingsloven av 1988 dersom saken omfattes av instruksen.

Det er en forutsetning for å gi utsatt iverksettelse at utlendingen oppholdt seg i Norge 17. juli 2010 og fortsatt oppholder seg i Norge.

Anmodning om omgjøring

”Anmodning om omgjøring”, også kalt ”omgjøringsanmodning”, innebærer at man skriftlig ber UNE om å omgjøre et tidligere UNE-vedtak. (Det kalles ”klage” dersom det ennå ikke foreligger et UNE-vedtak, men kun et UDI-vedtak.)

Personer som får sin sak berostilt eller som gis utsatt iverksetting, vil få sine saker avgjort etter nytt regelverk når dette er trådt i kraft. Personer som omfattes av instruksen og som får utsatt iverksetting av sitt endelige utvisningsvedtak, vil når forskriftsendringen trår i kraft igjen ha en plikt til å forlate Norge, dersom de ikke selv da har bedt UNE om å få bli. Disse personene må derfor fremme en omgjøringsanmodning til UNE for å få vurdert saken sin på nytt.

Det at en sak berostilles eller at det gis utsatt iverksettelse innebærer ikke nødvendigvis at vedtaket vil bli omgjort ved ny behandling, men kun at den vil bli vurdert på bakgrunn av den endrede bestemmelsen.

Utvisningssaker hvor utlendingen har forlatt Norge.

Dersom utlendingen har forlatt Norge etter endelig utvisningsvedtak med innreiseforbud som fortsatt gjelder, og ønsker å vende tilbake til Norge, må vedkommende søke om opphevelse av innreiseforbudet etter utlendingsloven § 71 annet ledd. Om denne bestemmelsen, se nederst på siden her.

En slik søknad skal da gå til Utlendingsdirektoratet (UDI), det vil si ikke til UNE.

Justisdepartementets pressemelding og instruks kan i sin helhet leses her.

Redegjørelse publisert 23.07.10