Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Status for engangsløsningen i UNE

Status for engangsløsningen i UNE

UNE har registrert at engangsløsningen er et tema i 348 saker. Sakene fordeler seg på 124 familier, og gjelder 183 barn.

Se mer om engangsløsningen her.

Etiopia, Irak og Russland er landene hvor flest familier kommer fra, med henholdsvis 53, 22 og 11 familier.

Sakene fra Russland behandles fortløpende. UNE venter fortsatt på at det skal innsendes pass i noen saker. Vi venter også på pass i mange saker fra Etiopia. Her er behandlingstiden for passutstedelse vesentlig lenger, og mange av sakene vil ikke bli avgjort før til våren. Vi tar sikte på at sakene fra Irak i det vesentligste vil være avgjort i løpet av januar.

Når en sak registreres, vurderer UNE om det skal gis utsatt iverksetting. Utsatt iverksetting betyr at familien kan oppholde seg i Norge frem til saken er ferdigbehandlet i UNE. Av de registrerte sakene er det gitt utsatt iverksetting i 209. Dette gjelder 80 familier og 114 barn. UNE gir utsatt iverksetting hvis et barn har oppholdt seg i Norge i over 3 år, Norge har returavtale med barnets hjemland, og barnet søkte beskyttelse før returavtalen trådte i kraft.

Engangsløsningen vil bare bli vurdert for familier som sender inn en omgjøringsanmodning eller allerede har en sak til behandling, da UNE ikke kan gjenoppta en sak av eget initiativ.

Selv om det gis utsatt iverksetting er ikke nødvendigvis vilkårene for en tillatelse etter engangsløsningen oppfylt. Det er i tillegg et krav om at foreldrene har medvirket til å avklare identiteten, det vil si at foreldrene har gjort sitt ytterste eller det som står i ens makt. UNE vil vurdere konkret om kravet til medvirkning er oppfylt i den enkelte sak. Dersom et barn skal gis oppholdstillatelse etter engangsløsningen, vil foreldrene og enslige mindreårige søsken også få tillatelse. Det kan imidlertid gjøres unntak for disse dersom særlige grunner taler imot at de skal få tillatelse.

Så langt har UNE avgjort 184 saker for til sammen 60 familier, herunder 98 barn. Det er gitt tillatelse til 25 familier og til sammen 58 barn, totalt 96 saker.

Når det gjelder lengeværende barn som ikke er omfattet av engangsløsningen, les om nye permanente regler her.

Redegjørelse publisert på une.no 07.01.2015