Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Tilbaketakelsesavtaler

Tilbaketakelsesavtaler

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert en oversikt om tilbaketakelsesavtaler inngått med 29 land.

I "Avtale og gjennomføringspunkter om utlendingsfeltet fremforhandlet av Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre" står dette:

"C: Engangsløsning for langtidsboende barn og deres familier fra land med returavtale

Definisjon av tid: Utgangspunktet for tidsregningen er når søknaden om opphold første gang ble levert for barnet eller når barnet ble født. Hvis det er dokumentert at barnet i perioden har opphold seg i utlandet, skal denne tiden trekkes fra.

Hvor bor barnet/familien: Vilkåret er at barnet bor i mottak eller på annen måte kan dokumentere opphold i Norge.

Status: Engangsløsningen gjelder de som ikke har en tillatelse, ved at de har fått et endelig avslag, og de som ikke har en ferdigbehandlet sak på en gitt dato.

Engangsløsningen gjelder barn og deres familie (foreldre og enslige søsken under 18 år som oppholder seg sammen med barnet) hvor det er mer enn tre år siden søknad om asyl. Forutsetningen er at foreldrene som hovedregel medvirker til å avklare sin identitet. De må komme fra land med returavtale og søknaden må være registrert før returavtalen trådte i kraft."

Vilkåret i den siste setningen, dvs. at de må komme fra land med returavtale og søknaden må være registrert før returavtalen trådte i kraft, har medført en del spørsmål knyttet til land og datoer.

Datoer for når returavtaler trådte i kraft, fremgår av høyre spalte i denne oversikten publisert hos Justis- og beredskapsdepartementet:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/innvandring/utvisning_og_bortvisning_fra_norge/tilbaketakelsesavtaler.html?id=575001

Redegjørelse publisert på une.no 14.03.2014