Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE åpner for retur av asylsøkere til Mogadishu

UNE åpner for retur av asylsøkere til Mogadishu

UNE har besluttet å oppheve suspensjonen av utreiseplikt til Mogadishu og åpne for tvangsretur til Sør-Somalia.

Bakgrunnen for suspensjonen var at UNE i et stornemndvedtak i oktober 2010 konkluderte med at situasjonen i Mogadishu på dette tidspunktet var av en slik karakter at personer generelt var vernet mot retur til byen. Beslutningen innebar at borgere av Somalia som hadde fått endelig vedtak om retur til Mogadishu fikk bli i Norge inntil videre. Suspensjonen omfattet ikke personer som hadde fått endelig vedtak om retur til andre deler av Sør-Somalia.

Samtidig som UNE suspenderte utreiseplikt for personer med vedtak om retur til Mogadishu, instruerte UNE politiet om inntil videre ikke å tvangsreturnere personer til noen deler av Sør-Somalia. Les mer.

Hensikten med suspensjonen var å gi personer som hadde fått endelig vedtak om retur til Mogadishu før stornemndvedtaket, muligheten til å be UNE om å se på saken sin på nytt i lys av stornemndas vedtak.

I to nye stornemndvedtak fra desember 2012 kom UNE til at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu ikke lenger er så alvorlig at alle asylsøkere derfra trenger beskyttelse. Stornemndvedtakene innebærer at det igjen kan gjøres individuelle vurderinger, hvor noen gis beskyttelse og andre ikke, ut fra omstendighetene i hver enkelt sak. Les mer

Som en konsekvens av disse vedtakene har UNE besluttet å oppheve suspensjonen av utreiseplikt til Mogadishu og åpne for tvangsretur til Sør-Somalia. Dette betyr at politiet kan gjennomføre ufrivillige returer til Sør-Somalia, inkludert Mogadishu. Politiet er i en overgangsfase bedt om å kontakte UNE i saker hvor uttransport er aktuelt.

UNE holder seg løpende orientert om den sikkerhetsmessige utviklingen i de ulike delene av Somalia. Ved vurderingen bygger UNE i all hovedsak på offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon innhentet gjennom utlendingsforvaltningens reiser til området. På slike reiser avholdes en rekke møter med representanter for somaliske og internasjonale organisasjoner med videre, som antas å ha aktuell informasjon. Som hovedleverandør av landinformasjon benytter UNE den faglige uavhengige Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo). Les mer.

Redegjørelse publisert 8.2.2013