Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Ny forskrift: UNE er i gang med å behandle sakene

Ny forskrift: UNE er i gang med å behandle sakene

Per 18.06.2015 har UNE mottatt 4 anmodninger om omgjøring fra familier som har blitt tvangsreturnert, og befinner seg i utlandet.

UNE er i gang med å behandle sakene som har kommet inn, og har lagt til rette for at de første nemndmøtene kan avholdes i juni og juli.

En begrenset gruppe barn

Den nye forskriften, som trådte i kraft 15.06.2015, omfatter en begrenset gruppe lengeværende barn og deres familier. 

Forskriften gjelder for barn som:

• befinner seg i utlandet, og
• har blitt tvangsreturnert til hjemlandet i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og
• har oppholdt seg i Norge i fire år eller mer.

Høy prioritet

UNE er pålagt av Justis- og beredskapsdepartementet å prioritere disse sakene svært høyt og vil behandle dem fortløpende. Rundt 30 familier er omfattet av ordningen. De fleste familiene befinner seg i Afghanistan og Nigeria.

Saksbehandlingstid

Når sakene er ferdig behandlet, er vanskelig å si. UNE vil tilrettelegge for at våre beslutningstakere kan fatte vedtak så fort de har nok informasjon i saken.

Det er viktig at familier gir UNE nok informasjon til å vurdere sakene deres. UNE plikter samtidig å påse at saken er så godt opplyst som mulig, før vedtak treffes. Dersom familiene skal ettersende dokumenter, ber UNE om at de opplyser om det når de sender inn en anmodning om omgjøring.

Sakene som omfattes av ordningen skal avgjøres av en nemndleder og to nemndmedlemmer. En nemndleder kan likevel avgjøre saken dersom den innvilges.

Saker som innvilges

Familiene som får en tillatelse vil få informasjon om returen til Norge i vedtaket. Det er norske myndigheter som skal organisere det praktiske.

Hva UNE vil vurdere

Familiene vil få saken sin behandlet etter utlendingsforskriften § 8-5, slik den lyder etter at bestemmelsen ble endret 08.12.2015. Sakene i denne ordningen vil derfor vurderes på samme måte som sakene til barn som fortsatt oppholder seg i Norge.

Departementet presiserer i ikrafttredelsesrundskrivet G 06-2014pkt. 1.2, at det ikke skal være en endring i terskelen for når det kan gis opphold på grunnlag av barns tilknytning alene. Det er oppholdstid utover 4,5 år som skal tillegges større vekt enn tidligere. I saker der andre momenter enn tilknytning tillegges vekt, kan også barn med en oppholdstid under 4,5 år, få en tillatelse.

Vil vurdere barnets beste

I vurderingen vil UNE se spesielt på barnets tilknytning til Norge og hensynet til barnets beste. Det er likevel ikke sikkert at familien får oppholdstillatelse selv om barnet har sterk tilknytning til Norge. UNE skal også vurdere om det er noe som taler mot en tillatelse, for eksempel om familien har gitt uriktige opplysninger om identitet.

Publisert 19.06.2015