Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE fikk medhold i Høyesterett

UNE fikk medhold i Høyesterett

Saken ble behandlet i plenum med 19 dommere og gjaldt en asylsak om internflukt for en familie fra Afghanistan.

UNE fikk medhold hvor et flertall på 13 av 19 dommere mente at UNEs vedtak var gyldig.

Familien fra Afghanistan fikk endelig avslag av UNE på sin søknad om beskyttelse i 2013. Familien var fra en provins i Afghanistan som UNE mente ikke var trygg. UNE mente derimot at familien trygt kunne bosette seg i Kabul som internflyktninger. Vedtaket ble kjent ugyldig av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Vurderingen av «barnets beste»
Lagmannsretten mente at UNE må legge vekt på barnets situasjon i Norge når UNE vurderer om internflukt til hjemlandet er urimelig (utlendingsloven 28 femte ledd). UNE mente på sin side at det bare er barnets retursituasjon og forholdene i hjemlandet som skal vektlegges i asylvurderingen. Forholdene i Norge vektlegges i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag (utlendingsloven § 38). Dette var hovedbegrunnelsen for at UNE anket saken til Høyesterett. Høyesterett ga UNE fullt medhold på dette punktet.

Et samlet Høyesterett mente at man ikke skal sammenligne barnets situasjon i Norge og Afghanistan under vurderingen av internflukt. Det er bare retursituasjonen og forholdene på internfluktstedet som skal vurderes. Dette synet var basert på en gjennomgang av lovteksten og forarbeidene, statspraksis og Norges internasjonale forpliktelser. UNE skal foreta en barnesensitiv vurdering av retursituasjonen og det skal legges vekt på at søkeren er et barn. Det skal derfor mindre til for at internflukt er urimelig for barn enn for voksne. Dette var også i tråd med UNEs syn.

Andre prinsipielle spørsmål
Saken reiste også andre prinsipielle spørsmål. UNE fikk medhold på alle punkter, bortsett fra spørsmålet om domstolenes prøvingsrett. Et flertall på 10 dommere mente at domstolene har full prøvingsrett når man skal vurdere om internflukt er urimelig, men at domstolene skal vise en viss tilbakeholdenhet.

Et flertall på tolv dommere mente at begrunnelsen for avslaget på opphold på humanitært grunnlag var tilstrekkelig. Et mindretall på seks dommere mente at vedtaket var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil, fordi ett av barna burde ha fått møte personlig og uttale seg i nemndmøte.

Les sammendrag og dom (ekstern lenke).