Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE har ikke trukket anke i Yalda-saken

UNE har ikke trukket anke i Yalda-saken

Diverse medier opplyste i dag 10.5 at Regjeringsadvokaten har besluttet å trekke anken i Yalda-saken. Det er ikke riktig.  UNE anket dommen 20. september i fjor, og UNE har ikke trukket anken. (Se også tillegg under artikkelen, lagt inn 7.6, etter at Lagmannsretten hevet saken fra behandling.)

Hovedforhandlingen i Borgarting lagmannsrett er satt til 13. og 14. juni. UNE opprettholdt tidligere endelig avslag ved ny  beslutning av 25. april i år. Staten mener at motparten dermed mangler rettslig interesse i å få prøvd UNEs tidligere avgjørelse for retten, og at det er den nye beslutningen som bør prøves av lagmannsretten.

I motsatt fall mener vi at anken bør heves. Advokat Humlen ser ut til å ha misforstått statens prosesskriv. Det fremgår av prosesskrivet at anken ikke er trukket. At ankesaken heves innebærer at ankesaken bortfaller av prosessuelle årsaker, siden den beslutningen som nå gjelder ikke blir prøvd av retten.

Etter statens syn vil en heving innebære at tingrettens dom bortfaller, og at UNEs siste beslutning i saken blir stående. Vi er kjent med at advokat Humlen i dag har sendt prosesskriv til lagmannsretten med påstand om at ankesaken heves.

(redegjørelse publisert 10.5.2013)

...

OPPDATERING PR 7.6.2013

Borgarting lagmannsrett har hevet saken fra behandling. Staten har med det fått fullt medhold i sitt prosessuelle syn.

Familien ønsket ikke de nye beslutningene prøvd

For tingretten påberopte familien seg nye opplysninger som ikke tidligere hadde vært fremme i saken. UNE var da forpliktet til å behandle opplysningene forvaltningsmessig, og i april 2013 ble det fattet nye beslutninger for de tre partene. Resultatet ble igjen avslag. Om dette sier lagmannsretten:

”Noe grunnlag for å kritisere UNE for å ha tatt saken under fornyet behandling mens ankesaken verserer kan lagmannsretten ikke se at det er. Om UNE må anses for å ha tatt omgjøringsspørsmålet opp til ny vurdering av eget tiltak, eller om det var advokat Humlens brev av 16. januar 2013 som utløste de nye vedtakene, finner lagmannsretten ikke grunn til å gå inn på.”

UNE ba om at de nye beslutningene ble trukket inn i ankesaken, men familien motsatte seg en slik oppdatert prøving. Som følge av familiens standpunkt, hevet lagmannsretten ankesaken. UNE har med det fått medhold i at domstolene ikke skal behandle gamle beslutninger, men kun de beslutningene som regulerer partenes rettsstilling. Om dette sier lagmannsretten:

”Etter lagmannsrettens vurdering kan det på bakgrunn av ovennevnte ikke være tvil om at UNEs vedtak 25. april 2013 bygger på nye rettsfakta og nye vurderinger, som medfører at det er disse, ikke de vedtak tingretten tok stilling til, som danner grunnlaget for ankemotpartenes rettslige stilling i dag. En dom for at de tidligere vedtak er ugyldige vil derved være uten praktisk konsekvens.”

Staten har aldri trukket anken

Videre fremgår det i lagmannsrettens kjennelse at staten aldri har trukket eller frafalt anken. Retten uttalte om dette:

”Noe grunnlag for å hevde at staten har trukket anken kan lagmannsretten ikke se at foreligger.

Spørsmålet om en part har ment å frafalle anken etter tvisteloven § 29-19 må avgjøres ut fra en tolkning av partens prosessuelle begjæringer. Staten har klart gitt uttrykk for at påstanden om at saken heves er begrunnet i at den rettslige interesse er falt bort, og ikke i at anken er bortfalt.”

I media ble det hevdet at UNE hadde trukket anken. Lagmannsretten har med dette tilbakevist en slik påstand.

Virkningene av kjennelsen

Siden lagmannsretten hevet ankesaken som følge av manglende rettslige interesse, blir tingrettens dom ikke rettskraftig. Om dette uttaler lagmannsretten:

”Videre bemerkes at det ikke er tvilsomt at virkningen av at ankesaken heves som følge av at den rettslige interesse er falt bort er at den påankede dom blir uten rettskraftsvirkinger.”

At ankesaken nå faller bort, skyldes at familien selv ikke har ønsket en prøving av de gjeldende beslutningene. Når ankesaken bortfaller, bortfaller også den midlertidige forføyningen, hvilket betyr at så snart hevningskjennelsen er rettskraftig, vil familien igjen ha plikt til å forlate Norge.