Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Mulige ofre for menneskehandel

Mulige ofre for menneskehandel

UNE har besluttet å knytte seg til KOM-prosjektet, som handler om identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel. 

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) er et tverretatlig samarbeid om identifisering, bistand og beskyttelse av ofre for menneskehandel. Samarbeidet administreres av Politidirektoratet. KOM skal bidra til at myndigheter og organisasjoner overholder sine internasjonale forpliktelser overfor ofre for menneskehandel, slik det følger blant annet av FNs Palermoprotokoll og Europakonvensjonen om tiltak mot menneskehandel.

Det er nylig besluttet at UNE knytter seg til KOM-prosjektet for å se hvilken nytte UNE kan få av det, samtidig som vi tar hensyn til vår rolle på feltet. Vi vil evaluere løpende og ved utløpet av året om dette er av verdi for oss.

Hovedbegrunnelsen for deltakelse er at UNE de siste årene har hatt erfaring med at ulike problemstillinger knyttet til menneskehandel generelt og ofre for menneskehandel spesielt oppstår oftere og i stadig flere sakstyper. Behovet for informasjon og bevissthet om slike problemstillinger blir stadig viktigere.

Konsekvensen av UNEs deltakelse i KOM vil i første rekke være at vi får større tilgang på informasjon vedrørende mulige ofre for menneskehandel som er relevant for UNEs saksbehandling.