Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE overtar statsborgerskapssaker

UNE overtar statsborgerskapssaker

Fra og med 1. september, overtar Utlendingsnemnda (UNE) klagebehandlingen av saker om statsborgerskap. Klagesakene har tidligere blitt behandlet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Den nye loven om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) trer i kraft 1. september 2006 og har en rekke nye krav til de som søker om norsk statsborgerskap.

Loven fastsetter vilkårene for retten til å få norsk statsborgerskap og gir regler om når norsk statsborgerskap tapes. Loven viderefører prinsippet om ett statsborgerskap og hovedreglen om 7 års oppholdstid som vilkår for statsborgerskap. Etter loven er det et vilkår for norsk statsborgerskap at søkeren har dokumentert eller på annen måte klarlagt sin identitet.

Tidligere har Arbeids- og inkluderingsdepartementet behandlet klager over Utlendingsdirektoratets vedtak i saker om norsk statsborgerskap. Da departementet har sett det som ønskelig å flytte enkeltsaker ut av departementet, skal UNE heretter behandle klager i statsborgersaker. Ved ikrafttredelsen av loven vil ubehandlede klagesaker i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet bli overført til UNE for klagebehandling. Loven inneholder for øvrig egne overgangsregler, bl a for søknader og klager som er fremmet før den nye loven trer i kraft, men som ikke er avgjort når den trer i kraft.

Ny lov om statsborgerskap

Les mer om ny statsborgerlov på UDIs hjemmesider.

Statsborgerforskriften

Redegjørelse publisert 01.09.06